Share Głosowanie

Poll link

500 px
350 px
250 px
Podgląd

podgląd widżetu:

Szerokość - px Wysokość - px

Zamknij podgląd
! Używasz z nie rekomendowanej przeglądarki Twoja wersja przeglądarki nie jest optymalna aby korzystać z serwisu. Zalecamy aktualizacje Aktualizacja
Nasza polityka prywatności reguluje Twoje członkostwo na naszym Panelu. Najnowsza jej wersja znajduje się tutaj. Nasza strona używa ciasteczek. Podobnie jak w realu, ciasteczka sprawiają, że świat jest bardziej kolorowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek przez nas używanych, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi korzystania z ciasteczek.

Warunki użytkowania i członkostwa


Ostatnia aktualizacja: 28 Listopada 2019

 

Witamy w witrynie Toluna.com (ta "Witryna"). Korzystając z tej Witryny, zapisując się jako członek społeczności Toluna, uczestnicząc w programie członkowskim Punkty Toluna ("Punkty" lub "Punkty Toluna") lub biorąc udział w ankiecie lub badaniu dostarczonym bądź udostępnionym przez społeczność Toluna (dalej pojedynczo "Ankieta", a łącznie "Ankiety"), użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Warunków korzystania z witryny oraz Warunków członkostwa ("Warunki"). Brak zgody użytkownika na przestrzeganie Warunków oznacza brak możliwości korzystania z Witryny.

Toluna zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania poszczególnych części tych Warunków, w tym Polityki prywatności, w dowolnym momencie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie, czy w Warunkach nie zostały wprowadzone zmiany. Jeśli po wprowadzeniu zmian użytkownik nadal będzie korzystał z Witryny, będzie to oznaczało, że akceptuje te zmiany i zobowiązuje się ich przestrzegać. Toluna przyzna użytkownikowi osobiste, niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do korzystania z Witryny pod warunkiem przestrzegania przez niego Warunków.

Kwalifikowalność

Członkostwo w panelach społeczności Toluna jest bezpłatne i dostępne wyłącznie dla użytkowników indywidualnych (członkostwo nie jest możliwe w przypadku korporacji i innych podmiotów gospodarczych), którzy mają przynajmniej szesnaście (16) lat lub osiągnęli wiek zgodny z wymogami obowiązującymi w ich miejscu zamieszkania. Członkostwo w niektórych panelach może podlegać innym ograniczeniom w zależności od wieku i miejsca zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik ma mniej niż osiemnaście (18) lat i zdobędzie nagrodę rzeczową lub pieniężną w ramach programu Punkty Toluna lub innego programu motywacyjnego, nagroda ta zostanie przekazana jego prawnemu opiekunowi. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

Rejestracja i hasła

O ile użytkownik może korzystać z dostępu do Witryny bez konieczności rejestracji w panelach społeczności Toluna, aby założyć konto, na którym będą zapisywane zdobyte przez niego Punkty, musi wypełnić udostępniony formularz rejestracji online. Aby otworzyć konto członkowskie, użytkownik musi dostarczyć społeczności Toluna kompletne i aktualne informacje kontaktowe, w tym pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, aktualny adres e-mail oraz inne wymagane informacje. Konto użytkownika musi mieć przypisany unikalny i aktualny adres e-mail oraz hasło.

Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć podczas rejestracji tylko poprawne, aktualne i kompletne informacje oraz aktualizować je na bieżąco, aby zachować ich poprawność. Toluna może zakończyć lub zawiesić członkostwo użytkownika oraz skonfiskować jego Punkty, jeśli użytkownik nie dostarczy lub nie zadba o to, aby dostarczone przez niego informacje były poprawne i kompletne.

Użytkownik może używać tylko jednego (1) hasła, aby korzystać z dostępu do konta i nie może używać hasła innego właściciela konta lub zezwalać innym osobom na używanie jego hasła z jakiegokolwiek powodu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za wszelkie działania prowadzone na jego koncie, bez względu na to, czy zostały one przeprowadzone za jego zgodą. Toluna nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe na skutek przechwycenia hasła użytkownika przez strony trzecie z wyjątkiem sytuacji, w których nieautoryzowane użycie jest bezpośrednim wynikiem rażącego zaniedbania lub nadużycia ze strony społeczności Toluna. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić społeczność Toluna o nieautoryzowanym użyciu lub włamaniu na jego konto członkowskie.

Jeśli użytkownik zapomni hasła, może się zwrócić do społeczności Toluna z prośbą o wysłanie do niego hasła drogą mailową, aby mógł odzyskać kontrolę nad swoim kontem. Procedura ta wymaga podania nazwy użytkownika oraz adresu e-mail, który został podany przy rejestracji (lub nowego, jeśli został uprzednio zaktualizowany).

Jako członek paneli Toluna użytkownik zgadza się otrzymywać drogą mailową zaproszenia do udziału w Ankietach społeczności Toluna oraz w ankietach zewnętrznych partnerów społeczności. Toluna nie może zagwarantować, że użytkownik otrzyma określoną minimalną liczbę zaproszeń ani że w ogóle będzie otrzymywał zaproszenia. Udział użytkownika w Ankiecie oraz ujawnienie przez niego danych osobowych umożliwiających identyfikację są całkowicie dobrowolne.

Relacje

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie sprzętu komputerowego oraz usług komunikacyjnych niezbędnych do połączenia się z Witryną. Użytkownik zobowiązuje się, że ani jego członkostwo w panelu Toluna, ani wypełnianie Ankiet dla społeczności Toluna i jej klientów nie doprowadzi do powstania agencji, spółki lub stosunku pracy oraz że będzie wypełniał Ankiety wyłącznie jako niezależny wykonawca. Użytkownik potwierdza również, że Punkty lub inne nagrody, które otrzyma za wypełnianie Ankiet będą jedyną formą wynagrodzenia z tego tytułu.

Kodeks postępowania dla członków:

Toluna to społeczność internetowa, dzięki której głos użytkowników zostanie usłyszany i która umożliwia swoim użytkownikom wyrażanie opinii na temat produktów i usług czołowych producentów. Podczas korzystania z Witryny Toluna oraz zamieszczania w niej treści użytkownik jest proszony o przestrzeganie następujących zasad:

 • Użytkownik powinien się zachowywać grzecznie i szanować opinie innych osób oraz zachowywać się w taki sposób, aby współtworzyć bezpieczne, komfortowe warunki współpracy dla wszystkich członków.
 • Użytkownik nie może zamieszczać w Witrynie następujących treści:
  • Materiały, które zachęcają do działań niezgodnych z prawem lub popierają jakiekolwiek przekonania polityczne, religijne bądź ideologiczne.
  • Ataki osobiste lub jakiekolwiek działanie (w tym "dowcipy", które mogą zostać niewłaściwie odebrane), które może zostać uznane za nieprzyzwoite, wulgarne, nielegalne, szkodliwe, obraźliwe, zagrażające, znieważające, natarczywe, zniesławiające, oczerniające, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub wkraczające w prywatność drugiej osoby.
  • Reklama i akwirowanie - Użytkownik nie może używać społeczności do kupowania lub zabiegania o produkty, usługi lub środki pieniężne, bądź w celu reklamowania lub sprzedaży produktów lub usług innym osobom. Przykładowo, użytkownik nie może zamieszczać w Witrynie żadnych reklam, odesłań, materiałów promocyjnych, niechcianej poczty, "spamu", łańcuszków, piramid finansowych lub jakichkolwiek innych materiałów związanych z akwirowaniem.
  • Wszelkie treści, które naruszają patent, prawo autorskie, tajemnicę handlową lub inne prawo własności intelektualnej innych stron.
  • Jakiekolwiek oświadczenia, które w jawny sposób pokazują lub sugerują, że wszystkie działania podejmowane przez użytkownika są wspierane przez społeczność Toluna lub naszych klientów.
 • Użytkownik nie powinien wypełniać Ankiety, jeśli nie robi tego w dobrej wierze, tj. udziela fałszywych odpowiedzi, pośpiesznie wypełnia ankietę lub odpowiada na każde pytanie w ten sam sposób. Toluna zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania Punktów użytkownikowi, jeśli ma podstawy. by twierdzić, że odpowiedzi udzielone przez użytkownika w Ankiecie są nieszczere lub niezbyt przemyślane.
 • Użytkownik nie powinien korzystać z dostępu do jakichkolwiek części Witryny, jeśli nie robi tego w celu prywatnym i niekomercyjnym.
 • Użytkownik nie powinien korzystać z dostępu do jakichkolwiek części Witryny w sposób, który może stanowić naruszenie obowiązujących praw i przepisów krajowych, federalnych lub międzynarodowych, lub innego wymogu wprowadzonego przez rząd i/ lub regulację, traktat lub cło.
 • Użytkownik nie może udostępniać swoich Punktów Toluna innym osobom, odsprzedając lub wymieniając je, handlując nimi lub postępując w inny sposób w celu wygenerowania dochodu.
 • Użytkownik nie może podszywać się pod osobę lub podmiot, w tym w szczególności pod pracownika, agenta lub klienta społeczności Toluna, lub pod innych członków społeczności Toluna, ani przedstawiać w nieprawdziwym świetle swojego powiązania z inną osobą lub podmiotem, w tym w szczególności "podrabiając" jakąkolwiek część Witryny tak, aby wskazywała na to, że użytkownik utrzymuje stosunki ze społecznością Toluna lub że społeczność Toluna wspiera go w jakimkolwiek zakresie.
 • Użytkownik nie może publikować lub odwoływać się w jakichkolwiek mediach do Ankiety lub treści Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody społeczności Toluna.
 • Użytkownik nie może gromadzić ani przechowywać danych osobowych innych członków.
 • Użytkownik nie może korzystać z jakichkolwiek usług lub części Witryny, do korzystania z których nie jest upoważniony.
 • Użytkownik nie może używać robotów, pająków, skrobaków ani innych zautomatyzowanych środków lub interfejsu, który nie został dostarczony przez społeczność Toluna, aby przejść do Witryny lub wyodrębniać dane.
 • Użytkownik nie może wysyłać nam treści lub w inny sposób wywierać wpływu na nas lub na Witrynę (lub na cokolwiek bądź kogokolwiek innego), korzystając ze szkodliwego, nielegalnego, zwodniczego lub destrukcyjnego kodu, tj. wirusów, "programów szpiegujących", "darmowego oprogramowania zawierającego reklamy" lub innego kodu, który mógłby zaszkodzić niniejszej Witrynie lub jej odbiorcom, ani podejmować działań takich jak atak wykorzystujący odmowę dostępu, który mógłby znacząco obciążyć infrastrukturę Witryny lub zakłócić jej normalne działanie.
 • Użytkownik nie może publikować w Witrynie żadnych oświadczeń, które otrzymał od działu wsparcia technicznego Toluna.
 • Użytkownik nie może się komunikować z działem wsparcia technicznego Toluna w sposób, który jest nieprzyzwoity, wulgarny, szkodliwy, obrażający, zagrażający, obelżywy, natarczywy, zniesławiający, oczerniający, nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd.
 • Użytkownik nie może się angażować w żadne inne działania, które Firma uzna za niewłaściwe lub obelżywe.

Nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania może spowodować zamknięcie konta członkowskiego oraz skonfiskowanie zebranych Punktów.

Poufność Ankiet

Klienci Toluna mogą ujawniać użytkownikowi w Ankietach poufne i/ lub stanowiące ich własność informacje oraz materiały; takie informacje i materiały stanowią jedyną i wyłączną własność ich właścicieli. Poufne informacje mogą obejmować, między innymi, pomysły lub koncepcje nowych produktów, projekty opakowań, koncepcje i zwiastuny reklam, filmów lub programów telewizyjnych, jak również tekst, elementy wizualne i związane z nimi elementy dźwiękowe. Stając się członkiem, użytkownik zobowiązuje się, że będzie traktował treści i materiały udostępnione mu w ramach wszystkich Ankiet, w których weźmie udział jako informacje poufne i nie ujawni ich żadnej stronie trzeciej, ani nie wykorzysta poufnych informacji w jakimkolwiek innym celu niż wypełnienie Ankiety. Jeśli użytkownik nie dotrzyma tego zobowiązania, oprócz skonfiskowania Punktów i zamknięcia konta, Toluna i/ lub jej klient może wezwać użytkownika do zapłaty odszkodowania pieniężnego za szkody powstałe w wyniku tego naruszenia.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Toluna zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe, użytkownik powinien zapoznać się z naszą polityką prywatności dostępną tutaj.

Treści członków i Licencja

Niniejszym użytkownik przyznaje społeczności Toluna niewyłączne, wieczyste, nieograniczone, ogólnoświatowe, bezpłatne prawo do wykorzystywania treści umieszczonych przez użytkownika w Witrynie, łącznie z prawem do edycji, kopiowania, transmitowania, publikowania, przedstawiania, modyfikacji, dystrybucji, tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych oraz do opracowywania tych treści i ich przekazywania stronom trzecim. Użytkownik, a nie Toluna, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, które wykorzysta, przekaże, opublikuje lub zamieści w Witrynie, łącznie z naszymi tablicami ogłoszeń i każdą Ankietą, w której uczestniczy, w tym za otrzymanie niezbędnej zgody i upoważnienia do zamieszczenia tych treści.

Punkty Toluna

Czym są Punkty?

Toluna ceni sobie opinie swoich członków i w ramach wdzięczności oferuje nagrody w formie punktów określanych dalej jako "Punkty," przypisywanych do konta użytkownika w społeczności Toluna. Punkty podlegają wymianie na gotówkę, nagrody lub losy na loterię, z zastrzeżeniem poniższych warunków.

Zdobywanie Punktów

Punkty będą przyznawane użytkownikowi wyłącznie na podstawie jego udziału w działaniach autoryzowanych przez społeczność Toluna, które obejmują, między innymi, rejestrację jako panelista, wypełnianie profili demograficznych i wypełnianie jakościowych lub ilościowych badań marketingowych prowadzonych przez społeczność Toluna, oraz zgodnie z ofertą nagród określoną dla każdego z tych działań. Użytkownik może zbierać punkty przede wszystkim za następujące działania:

 • Wypełnienie Ankiety: Użytkownik może zbierać Punkty za każdą ankietę, do której się zakwalifikuje i którą wypełni. Liczba przyznanych Punktów jest zależna od wypełnianej ankiety.
 • Wypełnienie Ankiety (Profilu) poświęconej osobistym zainteresowaniom: Paneliści mogą zdobyć dodatkowe Punkty, wypełniając profile członkowskie. Każdy wypełniony profil jest wart dodatkowe 100 Punktów.

Czas, po jakim zostaną przyznane punkty lub losy do udziału w loterii zależy od Ankiety. W przypadku niektórych Ankiet punkty są przyznawane bardzo szybko lub w ciągu kliku dni; w innych przypadkach nastąpi to dopiero po zamknięciu Ankiety.

Toluna prowadzi rejestr Punktów przyznawanych lub usuwanych z konta użytkownika i umożliwia użytkownikowi sprawdzanie stanu konta online po zalogowaniu się i wybraniu strony "Twoje Punkty". Toluna podejmuje wszelkie kroki w kierunku zapewnienia prawidłowego przypisywania punktów do kont użytkowników, jednak ostateczna odpowiedzialność za sprawdzenie, czy Punkty zostały przyznane prawidłowo spoczywa na użytkowniku. Jeśli użytkownik odnosi wrażenie, że punkty nie zostały przyznane prawidłowo, musi się skontaktować ze społecznością Toluna drogą mailową w ciągu 60 dni od daty popełnienia domniemanego błędu i dokładnie wyjaśnić, na czym opiera swoje wątpliwości, dołączając istotne informacje, które stanowią dowód na rozbieżności. Po otrzymaniu powiadomienia od użytkownika Toluna zbada jego reklamację i w ciągu trzydziestu (30) dni powiadomi go o tym, czy liczba punktów przypisanych do jego konta zostanie zmieniona, czy też pozostanie bez zmian. Jeśli Toluna będzie potrzebować więcej czasu na rozważenie reklamacji użytkownika, powiadomi go o tym i dołoży wszelkich starań, aby podjąć decyzję w jak najkrótszym możliwym czasie. Decyzje podejmowane przez społeczność Toluna w odniesieniu do reklamacji użytkownika będą uznawane za ostateczne.

Wymiana Punktów

Użytkownik może wymienić swoje Punkty, wybierając opcję "Centrum Nagród" z menu "Przeglądaj" na głównej stronie. Punkty są przyznawane za wypełnienie ankiety, ankiety poświęconej osobistym zainteresowaniom oraz za inne formy aktywności przejawianej w Witrynie. Punkty zostaną automatycznie przeliczone na gotówkę w momencie, gdy użytkownik poprosi o wypłatę lub bon.

Użytkownik może wymienić kwalifikujące się do wymiany Punkty w dowolnym momencie, powiadamiając o tym społeczność Toluna za pośrednictwem Centrum nagród. Po otrzymaniu takiego powiadomienia od użytkownika Toluna sprawdzi stan jego kona i wskaże sumę, którą użytkownik może wymienić. Jeśli użytkownik zwróci się z prośbą o wypłatę w postaci bonu, Toluna może wysłać bon drogą mailową lub udostępnić kod bonu elektronicznego w ciągu 2 tygodni od otrzymania prośby. Użytkownik powinien sprawdzić, czy Toluna posiada jego prawidłowy adres, aby zapobiec opóźnieniom w doręczeniu. Wszystkie nagrody przestają obowiązywać tam, gdzie są one zabronione przez obowiązujące przepisy lub regulacje i jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą ulec zmianie tak, aby były zgodne z tymi przepisami i regulacjami.

Bony

Bony elektroniczne zostaną Ci przesłane na Twoje konto na Tolunie lub, w niektórych przypadkach, na adres e-mail podany na Twoim koncie do 1 tygodnia od momentu zamówienia. Przelewy bankowe/ przelewy PayPal zostaną bezpośrednio przetransferowane na Twoje konto bankowe lub konto PayPal, wskazane na Twoim koncie na Tolunie do 2 tygodni od momentu zamówienia. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, czy podane informacje są aktualne.

Użytkownik powinien zgłosić nam wniosek o otrzymanie brakującego bonu w ciągu 3 miesięcy od momentu, w którym bon został zrealizowany. Po upływie 3 miesięcy wnioski o ponowne przesłanie brakującego bonu będą odrzucane. Prosimy upewnić się, że adres zamieszkania właściwy dla konta jest prawidłowy i kompletny. W przeciwnym razie, jeśli bon do nas wróci, zostaniesz obciążony kosztami jego wysyłki.

Wygaśnięcie Punktów

Po przypisaniu Punktów do konta użytkownika, zachowają one ważność przez jeden rok i cztery miesiące (16 miesięcy) od daty ich zdobycia. Jeśli po upłynięciu tego okresu Punkty nie zostaną wykorzystane, automatycznie wygasną i zostaną usunięte z konta użytkownika. To potrącenie będzie miało miejsce zawsze pod koniec miesiąca, zazwyczaj 28-go dnia miesiąca. Na przykład, jeśli użytkownik zdobył Punkty 15 marca 2018 r., zostaną one usunięte z jego konta 28 lipca 2019 r., jeśli nadal będą znajdowały się na jego koncie. Punktów nie można wymienić po upłynięciu daty ważności.

Ponadto wszystkie Punkty automatycznie wygasną i zostaną skonfiskowane w sytuacji, gdy użytkownik anuluje swoje konto w społeczności Toluna lub jeśli jego konto stanie się "nieaktywne". Aby pozostać aktywnym członkiem, po dołączeniu do społeczności Toluna, należy wziąć udział w Ankiecie lub w inny sposób przejawić aktywność w Witrynie w ciągu 12 miesięcy od rejestracji wstępnej lub w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Toluna nie powiadomi użytkownika o anulowaniu i skonfiskowaniu jego Punktów. Toluna zastrzega sobie prawo do zawieszenia zasad dotyczących anulowania i konfiskaty według własnego uznania.

Działanie na szkodę, oszustwa, korygowanie błędów na koncie

Toluna zachowuje prawo do monitorowania aktywności wszystkich członków w ramach programu Punkty Toluna. Jeśli wymaga tego prawo, użytkownik naruszył powyższy Kodeks Postępowania lub w sytuacji, gdy konto użytkownika wykazuje oznaki oszustwa, nadużycia lub podejrzanej aktywności, konto członkowskie użytkownika zostanie zamknięte i wszystkie zgromadzone na nim Punkty mogą zostać skonfiskowane. Jeśli użytkownik wykona działanie niezgodne z prawem, Toluna zastrzega sobie prawo do wstąpienia na drogę sądową i może uzyskać podstawy do skonfiskowania nagród wymienionych w wyniku takiego działania. Dodatkowo, użytkownik może zostać wezwany do zapłaty odszkodowania pieniężnego za straty poniesione przez społeczność Toluna, łącznie z kosztami procesowymi, a Toluna może mu zabronić udziału w programie Punkty Toluna w przyszłości.

Jeśli konto użytkownika nie odzwierciedla prawidłowo salda Punktów, Toluna zastrzega sobie prawo do poprawienia takich błędów. Jeśli użytkownik zauważy, że Punkty nie zostały przypisane prawidłowo do jego konta lub jest przekonany, że jego konto członkowskie stało się przedmiotem podejrzanej aktywności, powinien się niezwłocznie skontaktować ze społecznością Toluna. Jeśli uda się ustalić, że użytkownik padł ofiarą oszustwa, Punkty zdobyte przez niego zostaną przeniesione na nowe konto członkowskie.

Przenoszenie Punktów

Punkty nie mają wartości pieniężnej i nie mogą zostać przypisane, przeniesione i/lub darowane osobom trzecim. Użytkownik nie ma praw własności ani tytułów prawnych do żadnych Punktów przyznanych mu w ramach Programu.

Czas trwania programu i zmiany w Zasadach

Wszelkie poprawki mogą mieć wpływ na możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów. Jeśli Program zostanie zamknięty lub konto użytkownika zostanie zamknięte przez społeczność Toluna z powodu innego niż naruszenie niniejszych Warunków, użytkownik będzie miał 30 dni od daty zamknięcia na wymianę wszystkich zgromadzonych Punktów. Jeśli w programie Punkty Toluna zostanie wprowadzona modyfikacja, Toluna spróbuje powiadomić o tym użytkownika; jakkolwiek, Toluna nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy użytkownik nie dowie się o wprowadzeniu modyfikacji. Oferowane nagrody oraz progi punktowe wymagane do zdobycia określonych nagród mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie nagrody zależą od dostępności.

Własność intelektualna społeczności Toluna

Niniejsza Witryna jest chroniona prawami własności intelektualnej, których użytkownik zobowiązuje się przestrzegać. Wszystkie prawa nie udzielone wyraźnie użytkownikowi są zastrzeżone przez społeczność Toluna lub jej licencjodawców.

Logo i znaki towarowe "TOLUNA", "TOLUNA.com" są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi społeczności Toluna lub jej partnerów. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, logo oraz nazwy handlowe w Witrynie są własnością społeczności Toluna lub jej poszczególnych właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

"Treści" w niniejszych Warunkach oznaczają (między innymi) wszystkie teksty, projekty, grafikę, obrazy, pliki dźwiękowe, animację, wideo, interfejsy, oprogramowanie, kod oraz wybór i rozmieszczenie tych elementów pojawiające się lub każdorazowo uwzględniane w Witrynie. Wszystkie Treści Witryny podlegają prawom własności intelektualnej, prawom umownym lub innej ochronie. Prawa własności intelektualnej są własnością społeczności Toluna lub jej licencjodawców. Żadne Treści nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, wznawiane, wczytywane, zamieszczane lub transmitowane w żaden inny sposób niż zgodnie z wyraźnymi zapisami niniejszych Warunków lub bez uprzedniej zgody ze strony społeczności Toluna wydanej drogą nieelektroniczną. Modyfikacja lub wykorzystanie materiałów w innym celu może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej. Żaden tytuł do kopii lub praw własności intelektualnej nie został przeniesiony na użytkowników – wszystkie tytuły i prawa pozostają własnością społeczności Toluna. Niniejsza Witryna jest © TOLUNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Korzystając z programu Punkty Toluna, użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że Toluna nie jest bankiem lub innym rodzajem instytucji finansowej oraz że "Punkty" przyznane na jego konto nie są depozytem gotówkowym, nie generują odsetek i są tylko zapisami na koncie, które upoważniają użytkownika do przyznanych Punktów, jeśli zostaną one wymienione zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się również, że może wymieniać sumy dostępne na swoim koncie jedynie w sposób zgodny z procedurami opisanymi w niniejszych warunkach korzystania z Witryny, które Toluna może okresowo modyfikować. Toluna nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, tj. wydawców kart podarunkowych, bonów lub innych nagród, na które można wymienić Punkty.

Użytkownik wyraźnie potwierdza, że korzystanie przez niego z Witryny oraz z programu Punkty Toluna odbywa się na jego własne ryzyko. Użytkownik akceptuje, że niniejsza Witryna, wszystkie informacje na tej Witrynie, usługi oferowane przez nią oraz jej funkcje, a także program Punkty Toluna są dostarczane przez społeczność Toluna lub jej partnerów korporacyjnych lub podmioty powiązane, następców prawnych lub cesjonariuszy, dostawców lub agentów, "W STANIE, W JAKIM SĄ" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI." Toluna nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Dodatkowo, Toluna nie oświadcza ani nie gwarantuje, że informacje dostępne w Witrynie są prawidłowe, kompletne lub aktualne. Użytkownik niniejszym zwalnia społeczność Toluna i podmioty z nią powiązane oraz zewnętrznych dostawców z odpowiedzialności w odniesieniu do wymiany i użytkowania jakichkolwiek nagród, w tym nagród, które po ich otrzymaniu zostały zgubione, ukradzione lub zniszczone.

TOLUNA ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZYSTKICH GWARANCJI, WARUNKÓW I OBOWIĄZKÓW, WYRAŹNYCH I DOMNIEMANYCH ORAZ RĘKOJMI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI, OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW: (a) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKU, WYNIKÓW ORAZ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRYWATNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, ORAZ (b) WYNIKAJĄCYCH Z HANDLU, DZIAŁALNOŚCI LUB REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ, JEŚLI TAKIE OBOWIAZKI ISTNIEJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI OBOWIĄZKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, SOLIDNOŚCI, WOLNOŚCI OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH I BRAKU ZANIEDBANIA. PONADTO TOLUNA NIE UDZIELA GWARANCJI WŁASNOŚCI ANI GWARANCJI Z TYTUŁU ZAKŁÓCENIA KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK ASPEKTU CAŁEJ WITRYNY LUB Z TYTUŁU NARUSZENIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE, UŻYTKOWNIK UZNAJE, ŻE ANI TOLUNA, ANI ŻADEN Z JEJ PARTNERÓW LUB AGENTÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA I/LUB INNYCH OSÓB ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE, NASTĘPCZE LUB PODOBNE SZKODY OGÓLNE, ANI ZA ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI, STRATY LUB UTRATY PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, ZANIECHANIA OBOWIĄZKÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI OBOWIĄZKU DZIAŁANIA W DOBREJ WIERZE, SOLIDNOŚCI LUB BRAKU ZANIEDBANIA), ANI TEŻ ZA JAKIEKOLWIEK PODOBNE SZKODY Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU WYNIKŁE Z LUB ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM LUB INNYM ASPEKTEM CAŁOŚCI POROZUMIENIA LUB NINIEJSZEJ WITRYNY, NAWET JEŚLI TOLUNA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NAWET W RAZIE POPŁENIENIA PRZEWINIENIA, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), PONIESIENIA CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WAD PRODUKTU LUB WPROWADZENIA W BŁĄD.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI TOLUNA, JEJ SPÓŁEK MACIERZYSTYCH LUB PARTNERÓW, NASTĘPCÓW PRAWNYCH LUB CESJONARIUSZY, DOSTAWCÓW LUB AGENTÓW W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKRACZA AKTUALNEJ WARTOŚCI DETALICZNEJ NAGRODY, KTÓREJ DOTYCZY SPRAWA, LUB JEŚLI SPÓR ODNOSI SIĘ OGÓLNIE DO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PROGRAMU, DO REALNEJ DETALICZNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ NAGRÓD, NA KTÓRE MOŻNA ZAMIENIĆ NIEWYKORZYSTANE, WAŻNE, NIEANULOWANE PUNKTY.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić społeczność Toluna, jej spółki macierzyste i firmy powiązane, wraz z ich urzędnikami, dyrektorami, właścicielami, pracownikami i agentami z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, szkód, pozwów, kar, obciążeń i kosztów (łącznie z opłatami adwokackimi, kosztami zatrudnienia świadków posiadających specjalną wiedzę oraz kosztami zatrudnienia wewnętrznego radcy prawnego), (łącznie "Roszczenia"), powstałych na skutek lub w związku z korzystaniem z niniejszej Witryny oraz wszelkich treści, które użytkownik umieści w Witrynie, łącznie z Roszczeniami wystosowanymi przez osoby trzecie. Użytkownik uznaje, że Toluna ma nieograniczone prawo do odpierania Roszczeń i do zaspokajania Roszczeń bez uprzedniego zezwolenia użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się udzielić społeczności Toluna pełnego wsparcia w zakresie odpierania wszelkich Roszczeń.

Anulowanie konta użytkownika

Użytkownik może anulować konto w dowolnym momencie, kontaktując się ze społecznością Toluna pod adresem https://pl.toluna.com/contactus lub przez opcję "Konto", "Rezygnacja z członkostwa". Konto użytkownika zostanie również anulowane, jeśli wycofa się on z panelu Toluna. Niezwłocznie po anulowaniu konta lub wycofaniu się użytkownika z panelu Toluna, jego konto zostanie zamknięte. Użytkownik rozumie i zgadza się, że zgodnie z tym, co napisano powyżej, po zamknięciu konta Toluna ustanie jego prawo dostępu do programu Punkty Toluna i wszystkie przyznane mu Punkty, niezależnie od tego, w jaki sposób i kiedy zostały zgromadzone, zostaną skonfiskowane. Toluna może zamknąć konto użytkownika w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu.

Odpowiedzialność podatkowa

Zgodnie z lokalnymi przepisami użytkownik może być zobowiązany do odprowadzania podatków od otrzymanych nagród. Użytkownik potwierdza, że Toluna może dostarczać informacje urzędom skarbowym lub potrącać podatki na wniosek tych urzędów lub wedle własnego uznania. Użytkownik potwierdza i zobowiązuje się dostarczyć społeczności Toluna wszelkie dodatkowe dane osobowe, które mogą być potrzebne społeczności Toluna do wypełnienia zobowiązań w zakresie sporządzania sprawozdań i potrącania podatków. Jeśli użytkownik nie dostarczy takich informacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania prośby od społeczności Toluna wysłanej drogą mailową na adres podany przez użytkownika przy rejestracji, Toluna może skonfiskować wszystkie zdobyte przez niego Punkty lub nagrody.

Linki

Toluna może dla wygody użytkownika udostępniać linki do stron internetowych firm zewnętrznych, a ich udostępnianie nie jest równoznaczne z rekomendacją społeczności Toluna przez te strony lub odwrotnie. Użytkownik potwierdza, że Toluna nie jest odpowiedzialna za analizę i ocenę treści lub dokładności informacji i nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe firm zewnętrznych lub za jakiekolwiek materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z materiałów firm zewnętrznych w sposób, który mógłby stanowić naruszenie lub pogwałcenie praw innych stron oraz potwierdza, że Toluna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez niego z tych materiałów.

Powiadomienia

Powiadomienia dla użytkownika: Toluna może przekazać użytkownikowi wszystkie powiadomienia, do przekazania których jest zobowiązana, umieszczając je w niniejszej Witrynie. Użytkownik zgadza się również, aby Toluna wysyłała mu powiadomienia drogą mailową według własnego uznania, w tym, wezwania do sądu lub powiadomienia o innych postępowaniach prawnych (jeśli dotyczy). Toluna może wysłać powiadomienie na dowolny adres mailowy lub inny adres podany przy rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji swojego adresu mailowego oraz do sprawdzania powiadomień umieszczanych w Witrynie.

Powiadomienia dla społeczności Toluna: Toluna otrzymuje wiele e-maili, a nie wszyscy nasi pracownicy są szkoleni do prowadzenia każdego rodzaju komunikacji, w związku z tym użytkownik zobowiązuje się wysyłać powiadomienia na adres Toluna SAS, 5 avenue du Château, 94300 Vincennes, France, Francja do wiadomości zespołu ds. obsługi panelu. Jeśli prawo wymaga od nas zaakceptowania powiadomienia e-mail niezależnie od powyższego, użytkownik powinien zadzwonić pod numer +33(0)140897100 celem uzyskania adresu, pod który może wysyłać takie powiadomienie.

Całość porozumienia: Różne

Niniejsze Warunki, w tym elementy dołączone do nich (np. Polityka prywatności), jak również wszelkie dodatkowe zasady lub warunki zawarte w Witrynie w odniesieniu do konkretnych działań, oraz oświadczenia zamieszczone przez nas i treści zamieszczone przez użytkownika w Witrynie (łącznie "Całość porozumienia"), stanowią przedmiot umowy między nami i żadna ze stron nie będzie się opierać na oświadczeniach innych niż oświadczenia złożone wyraźnie przez drugą stronę w Całości porozumienia. Jeśli właściwy sąd uzna, że którykolwiek zapis Całości porozumienia jest nieprawomocny, pozostałe zapisy pozostaną w mocy pod warunkiem, że dokonano pełnego przypisania wagi ryzyka opisanego w niniejszych Warunkach. Zaniechanie z naszej strony działań w odniesieniu do naruszenia popełnionego przez użytkownika nie uchyla naszego prawa do podjęcia działań w odniesieniu do podobnych naruszeń, a terminy uwzględnione w Całości porozumienia mają charakter ostateczny.

Powiadomienie agenta ds. praw autorskich

Toluna szanuje prawa własności intelektualnej innych stron i tego samego oczekuje od użytkownika. Każda osoba, która jest przekonana, że jej dzieło zostało odtworzone w niniejszej Witrynie w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego, może o tym powiadomić Agenta ds. praw autorskich niniejszej Witryny, przy czym powiadomienie powinno zawierać następujące elementy:

 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela prawa autorskiego;
 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone;
 • Identyfikacja materiału, który jest rzekomym naruszeniem oraz udostępnienie wystarczających informacji, które umożliwią zlokalizowanie materiału;
 • Adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można się skontaktować ze stroną skarżącą;
 • Oświadczenie, że strona skarżąca jest przekonana, iż wykorzystanie materiału w sposób, o którym mowa w powiadomieniu nie było dozwolone przez właściciela prawa autorskiego, jego agenta lub prawo;
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawidłowe oraz, pod odpowiedzialnością karną, że strona skarżąca została upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Roszczenia i powiadomienia dotyczące naruszenia praw autorskich (lecz żadne inne powiadomienia) powinny zostać wysłane na ręce Radcy prawnego w następujący sposób:

 • drogą pocztową: Toluna USA, Inc., 21 River Road, Wilton CT 06897, do rąk Radcy prawnego
 • drogą telefoniczną: 203 834 8585
 • faksem: 203 834 8686
 • drogą mailową: legalNA@TOLUNA.com

Dodatkowe informacje

Jeśli masz uwagi, możesz skontaktować się z Toluna SAS, 5 avenue du Château, 94300 Vincennes, France.
 

Zasady codziennej loterii

Ograniczenia i uprawnienia:
 
Poniższy konkurs dostępny jest tylko dla osób przebywających legalnie na terenie Argentyny, Australi, Austrii, Belgii, Brazylii, Kolumbii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hong Kongu, Węgier, Indii, Indonezji, Irlandii, Włoch, Japonii, Malezji, Meksyku, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, Republiki Południeowej Afryki, Koreii Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanu, Tajlandii, Filipin, Turcji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północej. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 lat, chyba, że zaproszenie stanowi inaczej. Aby wziąć udział w konkursie należy ukończyć proces rejestracji, wypełnić ankietę oraz wypełnić ankietę profilowaną lub uzupełnić podstawowe informacje o użytkowniku na profilu lub kupić los na loterię.
 
Aby być upoważnionym do odbioru punktów, należy potwierdzić po wypełnieniu lub zakończeniu ankiety wymagane dane kontaktowe. Na jedno gospodarstwo domowe przypada jeden zwycięzca. W przypadku, kiedy zwycięzca będzie miał mniej niż 18 lat (18), nagroda będzie przyznana za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego. Uprawnienie do uczestnictwa nie przysługuje pracownikom Toluny, członkom rodziny pracowników Toluny, dostawcom Toluny, klientom, dystrybutorom oraz/i agentom sprzedży, podmitom powiązanym lub spółom zależnym, agencjom reklamowym oraz promocyjnym. Zakup losu nie jest konieczny do uczestnictwa w konkursie. Konkurs jest przeprowadzany, chyba,  że jest to nielegalne.

W kokursie można również uczestniczyć za pomocą aplikacji na telefony komórkowe. Aplikacja nie jest sponsorowana, autoryzowana lub wspierana przez firmę Apple lub Google.
 

Zwycięzcy i nagrody

Zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich ważnych losów. Zwycięzy będą ogłaszani na bieżąco pod koniec danego dnia. Zwycięzcy weekendowi będą ogłaszani w poniedziałek wraz z poniedziałkowymi zwycięzcami.

Aby wziąć udział w losowaniu należy mieć co najmniej jeden ważny los na loterię ważny na dany dzień loterii.

 • za rejestrację na stronie Toluny użytkownik otrzymuje jeden ważny los
 • użytkownik może otrzymać dodatkowe losy za wypełnienie niektórych ankiet
 • użytkownik może wymieć 500 punktów na los na loterię (nie ma górnego limitu liczby losów)
 • Losy są ważne tylko na dany miesiąc (przykładowo, wszystkie losy przyznane w czerwcu 2018 roku są ważne na codzienne loterie przeprowadzane w czerwcu)

Aby wziąć udział w loterii użytkownik musi posiadać zdjęcie profilowe i musi być „aktywnym” członkiem społeczności, co oznacza, że:

 • odpowiedział on na co najmniej jedną ankietę w przeciągu ostatnich trzydziestu dni poprzedzających loterię
 • wygenerował treść na forum w przeciągu trzydziestu dni poprzedzających losowanie tj. opublikował tematy, głosowania, brał czynny udział w dyskusji itp.

Odpowiedzialność za odpowiednie opodatkowanie nagrody spoczywa wyłącznie na zwycięzcy. Nagrody nie podlegają wymianie ani zastąpieniu.

Aby otrzymać listę zwycięzców nalezy wysłać wczesniej zaadresowaną kopertę wraz ze znaczkiem na adres:

Sponsor:
Toluna SAS
5 Avenue du Château
94300 Vincennes
France

Szanse na wygraną:
Pamiętaj, im więcej masz losów, tym większe sa Twoje szanse na wygraną.

Powiadomienia i warunki:

Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wygranej w przeciągu 24 godzin od losowania i powinni otrzymać punkty w przeciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia. Jeśli firma Toluna uzna to za stosowne, zwycięzsca może być poproszony o oświadczenie dot. uprawnień lub/i o oświadczenie zwolnienia z odpowiedzialności firmy Toluna. Prośba o powyższe dokumenty będzie wyrażona w mailu informującym o zwycięstwie. Powyższe oświadczenia należy odesłać do firmy Toluna w przeciągu trzech tygodni od pierwszego powiadomienia (wysłanego drogą elektroniczą). W przypadku przekroczenia tego terminu zwycięzca traci prawo do nagrody, a wygrane punkty będą przedmiotem kolejnego losowania, na którym zostanie wybrany zwycięzca alternatywny.

W przypadku konieczności wejścia w posiadanie dodatkowych informacji kontaktowych lub dokumentacji, zwycięzca zostanie o nie poproszony drogą elektroniczną lub telefoniczną (jeślil będzie to konieczne). Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż 3 dni po zwycięskim losowaniu. Zywcięza musi potwierdzić  i/lub zaktualizować informacje kontaktowe z przedstawicielem Toluna za pomocą tych samych środków, które zostały użyte do zawiadomienia o zwycięstwie, tj. drogą elektroniczną i w niektórych przypadkach telefoniczną (jeśli będzie to konieczne), chyba, że ustalono inaczej. Zwycięzca otrzyma nagrodę w przeciągu 4 do 6 tygodni, jeśli Toluna wystąpiła z prośbą o dodatkową dokumentację lub informacje kontaktowe. W przypadku braku dostarczenia dodatkowych dokumentów i informacji w przeciągu 14 dni roboczych zostanie wybrany alternatywny zycięzca na drodze losowania.

Zwolenienie z odpowiedzialności:

Toluna i jej partnerzy oraz klienci powiązani z ankietami nie są w żaden sposób odpowiedzialni za przegraną, opoźnienie, nieotrzymanie losu lub jakąkolwiekinną szkodę, stratę lub kontuzję spowodowaną przez: a) błędy techiczne powiązane z komputerami, serwerami, usługodawcami oraz liniami telefonicznymi lub sieciowymi; b) błędami w druku; c) błędami administracyjnymi przy przetwarzaniu losów; d) opóźnienia, zagubienia lub brak dostarczenia listu; e) kontuzję lub szkodę na rzecz osób lub własności, które mogły być spowodowane poprzez , pośrednio lub bezpośrednio, w całości lub w częsci przez uczestnictwo w loterii lub przez odbiór nagrody. Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe, dodatkowe wysyłki, koszty związane z obługą i odbiorem przesyłki, jeśli takowe wystąpią, spoczywa wyłącznie na zwycięzcy. Zaakceptowanie nagordy ozacz zrzeczenie sie praw do dochodzenia zwrotu jakikolwiek kosztów poniesionych w związku z otrzymaniem nagrody. Jakiejkolwiek odpowiedzialność, która wynika z faktu otrzymania nagrody spoczywa na zwycięzcy.

Zwycięzca również jest wyłącznie odpowiedzialny za rózne koszty powiązane z akceptacją niniejszej nagrody. Akceptacja nagrody oznacza równiez zgodę zwyciezcy na bezpłatne użyciej jej/jego imienia, wizerunku, danych biograficznych do celów promocyjnych i reklamowych chyba, że takie działanie jest zabronione. Jeśli zwycięzca nie życzy sobie, aby jego imię, wizerunek były użyte do celów reklamowych i promocyjnych musi o tym powiadomić firmę Toluna w momencie powiadomienia o zwycięstwie.

Realizacja:

Toluna zastrzega sobie wyłączne prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku: a) manipulacji lub próby manipulacji losami loterii lub procesu loterii na jakiejkolwiek stronie Toluny; b) braku przestrzegania zasad loterii; c)złamania zasad użytkowania, warunków użycia lub/i ogólnych zasad i wytycznych jakiejkolwiek własności lub usługi Toluny; d) niesportowe i niewłaściwe zachowanie lub zachowanie z zamiarem zdenerwowania, obrażenia, groźby lub prześladowania innego użytkownika.

Konkurs jest ważny wszędzie, gdzie nie jest zabroniony. Miejscowe prawo i regulacje mają zastosowanie.

Toluna zastrzego sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub/i modyfikacji loterii w przypadku oszustwa, błędów technicznych lub w przypadku sytuacji, której nie można było przewidzieć,a mogła wpłynąć na prawidłowy przebieg loterii. Uczestnicy zgadzają się na bycie zobowiązanym niniejszymi zasadami loterii, których postawnowienia są ostateczne i wiążące pod każdym względem. 

Ta strona należy do:
Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA
Telephone: +1 203 834 8585

OK
Anuluj
We have disabled our Facebook login process. Please enter your Facebook email to receive a password creation link.
Proszę podać: Adres e-mail
Anuluj
Pracujemy nad tym...
Kiedy dodasz swoje zdjęcie, strona wygląda lepiej
Dodaj