Share Głosowanie

Poll link

500 px
350 px
250 px
Podgląd

podgląd widżetu:

Szerokość - px Wysokość - px

Zamknij podgląd
! Używasz z nie rekomendowanej przeglądarki Twoja wersja przeglądarki nie jest optymalna aby korzystać z serwisu. Zalecamy aktualizacje Aktualizacja
Nasza polityka prywatności reguluje Twoje członkostwo na naszym Panelu. Najnowsza jej wersja znajduje się tutaj. Nasza strona używa ciasteczek. Podobnie jak w realu, ciasteczka sprawiają, że świat jest bardziej kolorowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek przez nas używanych, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi korzystania z ciasteczek.
“TRUSTe”/


Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018
 

Informacja o polityce prywatności dotycząca panelu influencerów firmy Toluna

 

Kim jest firma Toluna?

Firma Toluna prowadzi działalność jako Toluna Group Limited i należy do międzynarodowej grupy ITWP Acquisitions Limited („firma Toluna”). Pod poniższym linkiem można dowiedzieć się, kto jest członkiem grupy, do której należy firma Toluna:
http://www.toluna-group.com/en-gb/search-results/contact-us-main
 
Firma Toluna jest grupą zajmującą się gromadzeniem danych w Internecie i dostarczającą swoim klientom w różnych branżach, w tym innym agencjom badań rynku oraz innym klientom globalnym i korporacyjnym różnej wielkości, wysokiej jakości dane dotyczące badań rynku. Firma Toluna tworzy i prowadzi także duże panele konsumenckie w Internecie, przekazując swoim klientom w czasie rzeczywistym spostrzeżenia konsumentów za pomocą platform zawierającym ankiety badania rynku i analizy.
 

Co oznacza zobowiązanie firmy Toluna do ochrony prywatności? 

Firma Toluna szanuje prywatność Użytkownika i działa na rzecz ochrony danych osobowych Użytkownika. W niniejszej informacji o polityce prywatności opisano, jak firma Toluna zbiera, wykorzystuje, udostępnia i zabezpiecza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika na stronie http://www.toluna.com („strona internetowa firmy Toluna”), kiedy Użytkownik zostaje członkiem panelu influencerów firmy Toluna i uczestniczy w ankietach lub badaniach rynku, jakie firma Toluna przeprowadza na rzecz i w imieniu swoich klientów („ankiety”). W informacji tej objaśniono także prawa Użytkownika w zakresie prywatności i określono, jak przepisy prawa, które znajdują zastosowanie do Użytkownika, mogą go chronić.
[Niniejsza informacja o polityce prywatności ma format warstwowy, więc Użytkownik może przechodzić do konkretnych obszarów w niej zawartych. Prosimy również zapoznać się ze Słowniczkiem, żeby poznać znaczenia wybranych terminów używanych w niniejszej informacji o polityce prywatności.]
 

Często zadawane pytania:

 

 

Jakie dane osobowe firma Toluna zbiera o Użytkowniku i jak wykorzystuje dane osobowe Użytkownika?

 

Członkowie panelu influencerów

 

Od momentu, kiedy Użytkownik zgodzi się zostać członkiem panelu influencerów firmy Toluna („Członek”), będzie mógł uczestniczyć w ankietach firmy Toluna. Firma Toluna poprosi Użytkownika o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej firmy Toluna lub za pośrednictwem łącz znajdujących się na stronach internetowych partnerów firmy Toluna. W ramach rejestracji Użytkownik przekaże firmie Toluna Dane potwierdzające tożsamość i Dane kontaktowe, a na skutek uczestnictwa w Ankietach firma Toluna uzyska także określone inne dane dotyczące Użytkownika, takie jak: Dane demograficzne/profilowe, Dane techniczne i Dane spseudonimizowane.

Firma Toluna korzysta z dotyczących Użytkownika Danych potwierdzających tożsamość i Danych kontaktowych w celu:
 • Kontaktu z Użytkownikiem  z dowolnego powodu związanego z uczestnictwem w panelu influencerów;
   
 • Motywowania – kiedy Użytkownik zdobywa punkty motywacyjne w wyniku uczestnictwa w ankietach, punkty są deponowane na koncie Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce zrealizować takie punkty motywacyjne, firma Toluna wykorzysta Dane potwierdzające tożsamość i Dane kontaktowe, żeby przesłać Użytkownikowi nagrody.
   
 • Wysyłania zaproszeń do uczestnictwa w ankietach – żeby spytać Użytkownika, czy jest zainteresowany udziałem w najbliższych ankietach. Firma Toluna może także powiadomić Użytkownika za pośrednictwem jego internetowego konta członkowskiego w panelu influencerów o ankietach, które mogą być odpowiednie dla Użytkownika w oparciu o dane osobowe Użytkownika, do jakich firma Toluna ma dostęp
Firma Toluna może poprosić Użytkownika o podanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Użytkownika na potrzeby konkretnych ankiet, a jeśli jest to wymagane prawem, firma Toluna będzie ubiegać się o zgodę Użytkownika, zanim rozpocznie przetwarzanie takich szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Użytkownika.

Firma Toluna korzysta z Danych demograficznych/profilowych dotyczących Użytkownika w celu dopasowywania ankiet do Użytkownika, żeby zweryfikować, czy Użytkownik kwalifikuje się do danej ankiety, zaś data urodzenia Użytkownika będzie automatycznie aktualizowana, żeby zagwarantować, iż firma Toluna wybiera osoby fizyczne w oparciu o ich wiek, jeśli jest to wymagane na potrzeby danej ankiety.
 

Osoby niebędące członkami panelu influencerów firmy Toluna

Jeśli Użytkownik nie jest Członkiem panelu influencerów firmy Toluna („osoba niebędąca członkiem”), lecz bierze udział w ankiecie firmy Toluna i przekazuje firmie Toluna swoje dane osobowe, firma Toluna zachowa jedynie adres e-mail, dane dotyczące płci i wieku, kod pocztowy, identyfikator urządzenia i adres IP takiego Użytkownika. Firma Toluna dokona powyższego, żeby:
 
 • skontaktować się z Użytkownikiem, który wygrał nagrodę lub jest uprawiony do skorzystania z programu motywacyjnego, w którym to przypadku firma Toluna będzie zbierać i przechowywać takie dane osobowe w zakresie, jaki jest wymagany przez obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze (np. ewentualnie ze względów podatkowych);
   
 • dopasować Użytkownika do ankiet, w jakich bierze udział, oraz
   
 • zwiększyć satysfakcję użytkownika.
Firma Toluna nie skontaktuje się z takim Użytkownikiem z żadnego innego powodu.
 

Publiczne fora i blogi

Strony internetowe firmy Toluna oferują publiczne blogi i fora społecznościowe. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że wszelkie informacje, jakie udostępni na takich obszarach, mogą być odczytane, zebrane i wykorzystane przez inne osoby, które uzyskały do nich dostęp.
Poza wszelkimi innymi referencjami firma Toluna publikuje osobiste referencje od zadowolonych klientów na stronie internetowej firmy Toluna. Za zgodą Użytkownika firma Toluna może opublikować referencje od Użytkownika wraz z nazwą Użytkownika. Jeśli Użytkownik chciałby zaktualizować lub usunąć swoje referencje, winien skontaktować się z firmą Toluna pod tym adresem.

Firma Toluna nigdy nie poprosi, żeby Użytkownik w ramach ankiety przekazał Dane kontaktowe czy Dane potwierdzające tożsamość, zatem nie należy przesyłać takich danych do osób trzecich, ponieważ firma Toluna nie może zagwarantować bezpieczeństwa takich danych.
Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że wszelkie dane osobowe, jakie zdecyduje się opublikować na stronie internetowej, w obszarze społecznościowym (pod wiadomością publiczną na swojej tablicy, w formie opinii, tematu, sporu, polubienia bądź w jakimkolwiek innym obszarze publicznym lub na forum) mogą być odczytane, zebrane, przechowywane lub wykorzystane przez innych użytkowników i zostać użyte do wysyłania Użytkownikowi niechcianych wiadomości. Firma Toluna stanowczo odradza udostępnianie jakichkolwiek danych osobowych na forach publicznych lub obszarach społecznościowych na stronie internetowej i podawania swoich danych osobowych, ponieważ nie może zagwarantować, iż osoby trzecie, które zbiorą i przetworzą dane osobowe Użytkownika podane na takich forach publicznych lub obszarach społecznościowych, zapewnią bezpieczeństwo tych danych. Co więcej, firma Toluna nie jest odpowiedzialna za dane osobowe, jakie Użytkownik publikuje na stronie internetowej, ani za treści umieszczone publicznie na stronie internetowej przez Użytkownika, które można znaleźć za pomocą wyszukiwarek internetowych.


Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej umożliwiające identyfikację takiej osoby fizycznej. Nie obejmują one danych, z których usunięto tożsamość Użytkownika (dane anonimowe).
Firma Toluna może zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać dotyczące Użytkownika dane osobowe różnego rodzaju, które podzielono na następujące kategorie:

 

(A) Dane potwierdzające tożsamość – imię i nazwisko (w tym imię, nazwisko panieńskie, nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego), data urodzenia, stan cywilny, płeć, identyfikator panelisty i nazwa użytkownika.

(B) Dane kontaktowe – adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.

(C) Szczególne kategorie danych osobowych – pochodzenie rasowe lub etniczne, dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, orientacja seksualna i seksualność oraz dane biometryczne (wykorzystywane w celach identyfikacyjnych).

(D) Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiające lub potwierdzające jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

(E) Dane demograficzne/profilowe – zainteresowania, preferencje, informacje zwrotne i odpowiedzi w ankietach, w tym m.in. wiek, stan cywilny, płeć, data urodzenia, wielkość gospodarstwa domowego, dochód, wykształcenie i status zatrudnienia.

(F) Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, rodzaje i wersje dodatków do przeglądarki, system operacyjny oraz inne technologie w urządzeniach wykorzystywanych do uzyskania dostępu do tej strony internetowej.

(G) „Dane spseudonimizowane” to dane identyfikowalne w formie unikalnego identyfikatora, np. identyfikatora panelisty, przy czym bezpośrednie identyfikatory, takie jak imię, nazwisko i Dane kontaktowe, zostały z nich usunięte.
 

Komu firma Toluna udostępnia dane osobowe Użytkownika?

Wszystkie odpowiedzi zebrane od Użytkowników w ankietach są przekazywane klientom firmy Toluna w formie zagregowanej lub spseudonimizowanej. Oznacza to, że informacje takie dotyczą grup jednostek, nie zaś konkretnej osoby, lecz mogą obejmować Dane spseudonimizowane.

Dane potwierdzające tożsamość lub Dane kontaktowe Użytkownika będą przekazywane klientom firmy Toluna wyłącznie w określonych ankietach w celach badawczych, zaś firma Toluna nigdy nie będzie podawać takich danych klientom firmy Toluna, chyba że uzyskała uprzednią zgodę Użytkownika i potwierdziła, że wykorzystanie takich danych przez danego klienta odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

Firma Toluna może korzystać z usług osób trzecich w celu wystawiania czeków i realizacji dostawy nagród, przy czym takie osoby trzecie będą musiały w tych celach korzystać z Danych potwierdzających tożsamość lub Danych kontaktowych Użytkownika. Firma Toluna może także przekazywać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, aby takie osoby trzecie mogły świadczyć na rzecz firmy Toluna lub klientów firmy Toluna usługi takie jak przetwarzanie danych lub usługi analityczne bądź by dołączyć dane, jakie uprzednio zebrały o Użytkowniku. Takie osoby trzecie nie mają prawa wykorzystywać danych osobowych Użytkownika w żadnym innym celu, zaś firma Toluna zawiera z nimi umowy, żeby zagwarantować, iż dane osobowe Użytkownika są chronione i usuwane zgodnie z obowiązującymi w firmie Toluna politykami dotyczącymi zatrzymywania i usuwania danych.

Firma Toluna może korzystać z niezależnego oprogramowania na potrzeby zarządzania listami mailingowymi i wysyłania wiadomości e-mail lub korzystać z niezależnych usługodawców w zakresie zarządzania listami, żeby dopasować Członków firmy Toluna do członków z innych list lub paneli bądź żeby zweryfikować prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika.

Jakkolwiek firma Toluna podejmuje wszelkie starania, żeby chronić prywatność Użytkownika, może być zobowiązana do podania danych osobowych Użytkownika w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego i organów ścigania bądź zastosowania się do wezwania sądu lub innego pisma sądowego, jeśli w dobrej wierze sądzi, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony praw firmy Toluna, bezpieczeństwa Użytkownika lub innych osób, do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub naruszenia regulaminu strony internetowej firmy Toluna lub do udzielenia odpowiedzi na żądanie przedstawione przez władze.

 

Czy firma Toluna przekazuje dane osobowe Użytkownika do innych państw?

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przez jednostkę Toluna zlokalizowaną w EOG do spółek znajdujących się w grupie ITWP oraz naszych zaufanych dostawców usług, którzy mogą znajdować się na terenie państwa, które nie oferuje równoważnej ochrony. Firma Toluna wprowadziła umowy w zakresie przekazywania, opierając się na standardowych wzorcach umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej. Lista wszystkich firm ITWP znajduje się pod poniższym linkiem: https://toluna-group.com/search-results/contact-us-main.
 

Toluna USA Inc., – Tarcza Prywatności UE-USA 
 

Globalne zaplecze techniczne i serwisy hostingowe firmy Toluna znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Toluna USA Inc. („Toluna USA”) jest członkiem grupy spółek ITWP i wszystkie dane wykorzystywane przez firmę Toluna są przekazywane do Toluna USA w powyższych celach. Toluna USA uznaje, że EOG  prowadzi politykę ścisłej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych pochodzących z EOG, co obejmuje wymóg zapewnienia odpowiedniej ochrony dla takich danych osobowych przekazywanych poza EOG. Firma Toluna gwarantuje, że zapewnia odpowiednią ochronę niektórych danych osobowych wszystkich jej Użytkowników (w tym Ciebie) na obszarze EOG.  

Z tego względu Toluna USA podjęła decyzję o samocertyfikacji w ramach systemu Tarczy Prywatności UE-USA  zarządzanego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych („Tarcza Prywatności”) w zakresie zbierania, użycia i przetwarzania danych osobowych przekazanych z EOG do USA. 

Toluna USA jest odpowiedzialna za przetwarzanie otrzymanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności, które następnie przekazuje osobie trzeciej występującej w funkcji pośrednika w jej imieniu. Toluna stosuje i przestrzega zasad Tarczy Prywatności Zasady powiadamiania, wyboru, bezpieczeństwa, integralności danych i celu Ograniczenia, dostęp i korzystanie, egzekwowanie, odpowiedzialność i w szczególności odpowiedzialność za dalsze przekazywanie przy przekazywaniu danych osobowych do zewnętrznych usługodawców i pośredników, o czym poinformowała  Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Toluna USA przestrzega określonych w Tarczy Prywatności zasad: powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za wtórne przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych i celowości, dostępu i zasady dotyczącej regresu, egzekwowania prawa oraz odpowiedzialności. W razie jakichkolwiek rozbieżności między warunkami niniejszej informacji o polityce prywatności a zasadami Tarczy Prywatności zasady Tarczy Prywatności mają znaczenie nadrzędne. Pod poniższym linkiem można dowiedzieć się więcej o Tarczy Prywatności i zasadach stosowanych przez Toluna USA: https://privacyshield.gov/list.

Żeby zagwarantować przestrzeganie postanowień Tarczy Prywatności, firma Toluna podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. Więcej informacji o Tarczy Prywatności można uzyskać na stronie internetowej Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych pod adresem: https://www.privacyshield.gov. W niekótych okolicznościach, Toluna może ujawić informacje o danych osobowych na legalną prośbę organów władzy w czym zawiera się również spełnienie wymagań stawianych narodową politykę bezpieczeństwa.

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, Toluna USA zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania twoich danych osobowych. Osoby z EOG, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z inspektorem ochrony danych wypełniając formularz kontaktowy.

W pewnych okolicznościach istnieje możliwość wyboru wiążącego arbitrażu w celu rozpatrzenia skargi, pod warunkiem, że podjęcia następujących kroków: (1) zgłoszenia skargi bezpośrednio do Toluny i zapewnienia nam możliwości rozwiązania problemu; (2) skorzystania z niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów określonego w Jak zadać pytanie lub złożyć skargę? znajdującego się w paragrafie poniżej; oraz (3) poruszenia tej kwestii za pośrednictwem właściwego organu ochrony danych i umożliwienie Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych rozstrzygnięcia skargi bez ponoszenia żadnych kosztów. Po więcej informacji na temat wiążącego arbitrażu, patrz Struktura Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA: Załącznik 1 (Wiążący arbitraż) na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

W jaki inny sposób można zostać członkiem panelu influencerów firmy Toluna? – Aplikacja mobilna firmy Toluna

 

Aplikacje mobilne

Użytkownik może zdecydować się zostać Członkiem, korzystając z aplikacji mobilnej firmy Toluna („aplikacja”). Kiedy Użytkownik pobierze aplikację i zacznie z niej korzystać, firma Toluna automatycznie zbierze informacje o systemie i wydajności używanego urządzenia, o wersji systemu operacyjnego, identyfikatorze urządzenia i statystykach wykorzystania sprzętu takich jak CPU, RAM, pamięci i wersji aplikacji. Firma Toluna wykorzysta informacje zebrane za pośrednictwem aplikacji mobilnej firmy Toluna zgodnie z warunkami niniejszej informacji o polityce prywatności i poniższymi postanowieniami.

Firma Toluna będzie przesyłać Użytkownikowi powiadomienia typu push, żeby powiadomić Użytkownika o ankietach i zapytać Użytkownika, czy zechce uczestniczyć w określonych badaniach marketingowych zgodnie z niniejszą informacją o polityce prywatności. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać tego typu komunikatów, może je wyłączyć na poziomie urządzenia. Żeby zapewnić, iż Użytkownik otrzymuje odpowiednie powiadomienia, firma Toluna będzie musiała zebrać określone informacje o urządzeniu Użytkownika, takie jak system operacyjny i informacje identyfikacyjne użytkownika.

 

Analiza aplikacji mobilnych

Firma Toluna korzysta z oprogramowania do analizy aplikacji mobilnych, żeby lepiej zrozumieć działanie aplikacji mobilnej firmy Toluna na telefonie Użytkownika. Oprogramowanie tego rodzaju może zapisywać takie informacje, jak np. częstotliwość korzystania z aplikacji przez Użytkownika, zdarzenia, jakie mają miejsce w ramach aplikacji, informacje zbiorcze o wykorzystaniu, dane dotyczące wydajności i źródło pobrania aplikacji. Firma Toluna nie łączy informacji przechowywanych w oprogramowaniu służącym do analizy z jakimikolwiek danymi umożliwiającymi identyfikację, jakie Użytkownik przesłał w aplikacji mobilnej.
 

Lokalizacja geograficzna

Firma Toluna zbiera informacje dotyczące lokalizacji Użytkownika w celu określenia państwa Użytkownika, żeby mogła przekierować odwiedzającego do strony odpowiedniego państwa. Firma Toluna udostępnia te informacje swoim niezależnym usługodawcom i klientom jedynie na potrzeby świadczenia usług badań rynku na rzecz klientów firmy Toluna, przeciwdziałania oszustwom i zapewnienia jakości.
 

SMS

Firma Toluna może świadczyć usługę, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, polegającą na tym, że Użytkownik będzie otrzymywać wiadomości na urządzeniu bezprzewodowym w formie SMS („Usługa SMS”). W przypadku wszelkiej korespondencji SMS obowiązują standardowe stawki operatora sieci Użytkownika za przesyłanie danych i wysyłanie wiadomości. Wszystkie opłaty są pobierane przez operatora sieci i płatne na jego rzecz. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem lub upoważnionym użytkownikiem urządzenia bezprzewodowego, na którym odbierane będą takie wiadomości, i że jest upoważniony do zatwierdzenia stosownych opłat. Dane osobowe uzyskane od Użytkownika w związku z tą Usługą SMS mogą obejmować Dane potwierdzające tożsamość i Dane kontaktowe, nazwę operatora Użytkownika, a także datę, godzinę i treść wiadomości. Informacje te będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o polityce prywatności. Jeśli opłaty są rozliczane na fakturze od operatora sieci, firma Toluna może w związku z powyższym być zobowiązana przekazać operatorowi sieci Dane potwierdzające tożsamość i Dane kontaktowe Użytkownika. Operator sieci Użytkownika i inni usługodawcy mogą także zbierać dane o wykorzystaniu urządzenia bezprzewodowego przez Użytkownika, zaś ich praktyki w tym zakresie podlegają stosowanym przez nich politykom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługa SMS jest świadczona za pomocą systemów bezprzewodowych, które wykorzystują radio (i inne środki) w celu przekazywania komunikatów w złożonych sieciach. Firma Toluna nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w otrzymaniu wiadomości SMS, ponieważ dostarczenie ich zależy od sprawnej transmisji przez operatora sieci Użytkownika. Usługi w zakresie wiadomości SMS są świadczone bez żadnej gwarancji Firma Toluna nie gwarantuje, że wykorzystanie Usługi SMS będzie odbywać się z zachowaniem zasad prywatności czy bezpieczeństwa, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prywatności lub bezpieczeństwa, jakich Użytkownik mógł doświadczyć. Użytkownik będzie w pełni odpowiedzialny za podjęcie środków ostrożności i środków bezpieczeństwa, które są najlepiej dostosowane do sytuacji Użytkownika i zamierzonego użytku Usługi SMS. Użytkownik może zrezygnować z tej usługi w dowolnym momencie na stronie swojego konta poprzez odznaczenie opcji „Zgadzam się na otrzymywanie zaproszeń do wypełnienia ankiet w wiadomościach SMS” w zakładce Dane osobowe. Jeśli usługa taka jest dostępna w państwie Użytkownika, Użytkownik może także zrezygnować SMS-em, stosując się do instrukcji podanych w wiadomości SMS wysłanej do Użytkownika.
 

Pojedyncze logowanie

Użytkownik może zalogować się na stronę internetową firmy Toluna za pomocą usługi logowania takiej jak Facebook Connect czy Open ID. Usługi te zweryfikują tożsamość Użytkownika i umożliwią Użytkownikowi zostanie Członkiem. Takie usługi jak Facebook Connect umożliwią Użytkownikowi opublikowanie na swoim profilu informacji o aktywności Użytkownika na tej stronie internetowej, dzięki czemu Użytkownik będzie mógł podzielić się nimi z innymi osobami w sieci Użytkownika.
 

Polecenie

Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usługi polecenia, żeby powiadomić swojego znajomego o stronie internetowej firmy Toluna, może przekazać swojemu znajomemu unikalny link polecający, zaś jeśli taki znajomy zostanie Członkiem, firma Toluna przekaże Użytkownikowi punkty Toluna jako nagrodę.
 

Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane na stronie internetowej firmy Toluna?

Strona internetowa firmy Toluna korzysta z plików cookie, żeby odróżnić Użytkownika od innych użytkowników strony i żeby obliczać liczbę wejść i kliknięć w odniesieniu do konkretnych kampanii. Dzięki temu firma Toluna może zapewnić Użytkownikowi lepszą jakość, kiedy Użytkownik przegląda stronę internetową firmy Toluna, a także wprowadzać ulepszenia do swojej strony internetowej. Takie pliki cookie wygasają, kiedy kończy się sesja przeglądania. Użytkownik, przeglądając stronę, akceptuje wykorzystanie plików cookie przez firmę Toluna.

Plik cookie to niewielki plik składający się z liter i cyfr, przechowywany w przeglądarce internetowej Użytkownika lub na dysku twardym komputera Użytkownika, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje przekazywaną na dysk twardy komputera Użytkownika.


Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie i celach ich wykorzystania przez firmę Toluna dostępnych jest w polityce dot. plików cookie pod adresem: https://pl.toluna.com/cookies


Z jakich innych technologii śledzenia firma Toluna korzysta na potrzeby ankiet, w jakich Użytkownik uczestniczy, i w innych celach?

 

Inne technologie

Firma Toluna oraz jej klienci, partnerzy, podmioty powiązane oraz dostawcy analiz i usług korzystają z takich technologii jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, skrypty i znaczniki. Technologie te są wykorzystywane do analizy trendów, zarządzania stroną, śledzenia ruchu użytkowników na stronie i w Internecie oraz do gromadzenia informacji demograficznych o bazie użytkowników. Klienci firmy Toluna mogą zestawić odpowiedzi udzielone przez Użytkownika w ankietach, informacje demograficzne dotyczące Użytkownika i aktywność Użytkownika w Internecie z odpowiedziami, informacjami i aktywnością innych osób, żeby sporządzić sprawozdania zagregowane. Mogą również tworzyć raporty naukowe w oparciu o dane modelowe. „Dane modelowe” to informacje opracowane w oparciu o cechy demograficzne i behawioralne (jak płeć, wiek i odwiedzone strony internetowe) w celu przewidzenia, co ludzie o podobnych lub takich samych cechach mogą oglądać lub kupować. Firma Toluna może otrzymywać raporty opierające się na wykorzystaniu tych technologii przez takie firmy w formacie indywidualnym lub zbiorczym.
Firma Toluna korzysta z lokalnych obiektów udostępnionych (Local Shared Objects), takich jak HTML5, żeby przechowywać informacje o treściach i preferencje. Firma Toluna współpracuje z osobami trzecimi, które dostarczają pewne funkcje na stronie internetowej firmy Toluna lub które wyświetlają reklamy opierające się na aktywności Użytkownika w Internecie; korzysta także z HTML5 w celu zbierania i przechowywania informacji. Różne przeglądarki internetowe mogą oferować swoje własne narzędzia zarządzania pozwalające usunąć HTML5.

 

Pliki dziennika

Podobnie jak większość stron internetowych firma Toluna zbiera wybrane informacje w sposób automatyczny i przechowuje je w plikach dziennika. Informacje te mogą obejmować adresy protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/strony końcowe, system operacyjny, sygnaturę daty/czasu lub dane o sekwencji uruchamianych łączy. Firma Toluna może połączyć te zebrane w sposób automatyczny dane dziennika z innymi informacjami zebranymi na temat Użytkownika. Będzie to służyć ulepszeniu oferowanych usług oraz usprawnieniu analizy, marketingu i funkcjonalności strony internetowej.
 

Reklama

Firma Toluna współpracuje z osobami trzecimi, żeby wyświetlać reklamy na stronie internetowej firmy Toluna lub zarządzać reklamami firmy Toluna na innych stronach. Zewnętrzni partnerzy firmy Toluna mogą korzystać z takich technologii jak pliki cookie, żeby zbierać informacje o aktywności Użytkownika na ich stronach internetowych i innych stronach w celu dostarczenia Użytkownikowi reklam opartych na jego aktywności w Internecie i jego zainteresowaniach. Jeśli Użytkownik nie chce, żeby takie informacje były wykorzystywane w celu dostarczenia reklam opartych na zainteresowaniach, może zrezygnować, klikając tutaj (lub, jeśli Użytkownik jest w EOG, tutaj). Należy pamiętać, że powyższe nie oznacza rezygnacji z otrzymywania wszystkich reklam. Użytkownik nadal będzie otrzymywał reklamy ogólnej treści.
 

Cyfrowy odcisk palca

Generalnie technologie cyfrowego odcisku palca przypisują unikalny identyfikator, czyli identyfikator urządzenia do komputera użytkownika, żeby móc zidentyfikować i śledzić komputer Użytkownika. Firma Toluna nie będzie korzystać z technologii cyfrowego odcisku palca („Technologia”) w celu zbierania danych osobowych Użytkownika lub śledzenia aktywności Użytkownika w Internecie i nie będzie zakłócać możliwości wykorzystania lub kontrolowania komputera Użytkownika, ingerować w takie możliwości ani zmieniać ustawień lub funkcji komputera. Niekiedy jednak w wybranych programach badania rynku firma Toluna będzie korzystać z Technologii, żeby pomóc klientom w zapewnieniu rzetelności wyników ankiet. Technologia będzie analizować publicznie dostępne informacje i dane uzyskane z przeglądarki internetowej na komputerze Użytkownika oraz z innych publicznie dostępnych punktów danych, w tym ustawień technicznych komputera Użytkownika, cech komputera Użytkownika, adresu IP, żeby stworzyć unikalny identyfikator, który zostanie przypisany do komputera Użytkownika. Unikalny identyfikator będzie identyfikatorem alfanumerycznym. Żeby umożliwić klientom firmy Toluna ochronę i zapewnienie rzetelności wyników ankiet, firma Toluna może: (a) powiązać lub połączyć unikalny identyfikator Użytkownika z Użytkownikiem i danymi osobowymi Użytkownika; (b) udostępnić unikalny identyfikator Użytkownika klientom firmy Toluna oraz innym dostawcom próby lub panelu oraz (c) otrzymać lub uzyskać unikalny identyfikator powiązany z Użytkownikiem od osoby trzeciej, w tym m.in. od dostawcy próby lub panelu bądź klienta firmy Toluna, przy czym firma Toluna przekaże takie informacje osobie trzeciej (w tym klientom firmy Toluna) wyłącznie w formie zagregowanej i zanonimizowanej lub spseudonimizowanej. Co więcej, unikalny identyfikator powiązany z Użytkownikiem otrzymany lub uzyskany przez firmę Toluna będzie podlegał ochronie zgodnie z niniejszą informacją o polityce prywatności, a jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa, firma Toluna będzie ubiegać się o uprzednią zgodę Użytkownika.

Firma Toluna uczyni wszystko, co w jej mocy, żeby zagwarantować, że Technologia jest bezpieczna, pewna i nie wywołuje zbędnych zagrożeń dla prywatności lub ochrony danych, przy czym firma Toluna będzie wykorzystywać i rozpowszechniać Technologię w profesjonalny i etyczny sposób i zgodnie z (a) niniejszą informacją o polityce prywatności, (b) wszelkimi innymi oświadczeniami lub komunikatami złożonymi przez firmę Toluna oraz (c) obowiązującymi przepisami prawa i kodeksami postępowania dotyczącymi badań rynku.
W przypadku gdy firma Toluna wykryje lub dowie się, że w związku z wykorzystaniem Technologii doszło do jakiegokolwiek nieetycznego zachowania bądź że Technologia jest wykorzystywana w sposób sprzeczny z oświadczeniami lub komunikatami złożonymi przez firmę Toluna albo że jej wykorzystanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i kodeksami postępowania dotyczącymi badań rynku, podejmie niezwłocznie działania zmierzające do zakazania takiego nieetycznego zachowania i dopilnowania, by Technologia była odpowiednio zarządzana.

 

Wtyczki społecznościowe

Strona internetowa firmy Toluna zawiera funkcje społecznościowe takie jak przycisk „lubię to” na Facebooku (oraz inne wtyczki takie jak przycisk udostępnienia lub interaktywne miniprogramy działające na stronie internetowej firmy Toluna). Takie funkcje mogą pobrać adres IP Użytkownika i zapisać, jakie strony w ramach strony internetowej firmy Toluna Użytkownik odwiedza, a także zmienić ustawienia plików cookie, żeby umożliwić poprawne działanie takiej funkcji. Funkcje i wtyczki społecznościowe są hostowane przez osobę trzecią lub bezpośrednio na stronie internetowej firmy Toluna. Interakcje Użytkownika z takimi funkcjami podlegają politykom prywatności firm, której dostarczają takie funkcje.
 

Jak uzyskuje się dostęp do danych, jak korzysta się z obszaru dla członków oraz jak aktualizować, sprostować lub usunąć swoje dane?

Firma Toluna przekaże Użytkownikowi na jego żądanie informację, czy posiada jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika. Jeśli Użytkownik znajduje się w EOG, winien przejść do części zatytułowanej Prawa Użytkownika zlokalizowanego w EOG, żeby dowiedzieć się więcej o przysługujących mu prawach. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprostować je lub zażądać ich usunięcia oraz zakończyć członkostwo, logując się na konto Członka. Jeśli Użytkownik wypełni stosowne polecenia, jego dane osobowe zostaną automatycznie zaktualizowane w bazie danych firmy Toluna. W tym celu i jeśli Użytkownik nie jest sam w stanie sprostować swoich danych osobowych na swoim Koncie, może skontaktować się z firmą Toluna pod adresem pocztowym, jaki można znaleźć na końcu niniejszej informacji o polityce prywatności, lub pod tym adresem. Firma Toluna odpowie na wszystkie żądania w zasadnym terminie.


Jak zakończyć członkostwo w panelu influencerów?

Jeśli Użytkownik będący Członkiem zakończy członkostwo, firma Toluna nie będzie już wykorzystywać danych osobowych Użytkownika w żadnych celach, ale zgodnie z obowiązującymi w firmie Toluna procedurami tworzenia kopii zapasowych będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika, dopóki takie dane nie zostaną ostatecznie zniszczone zgodnie z politykami firmy Toluna, przy czym firma Toluna będzie dalej stosować procedury i technologie, żeby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.
 

W jaki sposób Użytkownik może zadać pytanie lub złożyć skargę?

Użytkownik może kierować wszelkie pytania lub skargi dotyczące wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych Użytkownika do Osoby kontaktowej. Firma Toluna zbada i podejmie próbę rozpatrzenia skargi lub rozwiązania sporu dotyczącego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.
Jeśli Użytkownik znajduje się poza EOG i ma nierozwiązany problem dotyczący ochrony prywatności lub wykorzystania danych, który nie został w sposób zadowalający rozpatrzony, należy skontaktować się z mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych pozasądowym organem firmy Toluna w zakresie rozstrzygania sporów (usługa ta jest bezpłatna) pod adresem:
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W określonych okolicznościach, opisanych bardziej szczegółowo na stronie internetowej Tarczy Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], Użytkownik może poddać sprawę pod arbitraż, jeśli inne metody rozwiązania sporów zostały wyczerpane.

Jeśli Użytkownik znajduje się w EOG i ma nierozwiązany problem dotyczący prywatności lub wykorzystania danych, który nie został w sposób zadowalający rozpatrzony, należy zapoznać się z prawem Użytkownika do złożenia skargi, o którym mowa w części zatytułowanej
Prawa Użytkownika zlokalizowanego w EOG.

 

Na czym polega polityka firmy Toluna dotycząca zwycięzców?

Członkowie i inne osoby, które biorą udział w ankietach firmy Toluna, mogą zostać wybrane losowo jako zwycięzcy nagród za udział w ankietach, sondach i innych promocjach. Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni o zwycięstwie pocztą elektroniczną. Więcej informacji można uzyskać na stronie Warunki ogólne . Nagrody pieniężne i inne przyznane osobom niebędącym członkami będą wręczane bezpośrednio. Firma Toluna opublikuje na stronie internetowej firmy Toluna oraz na jej blogach i w biuletynach nazwę użytkownika osób, które zwyciężyły.
 

Jakie zabezpieczenia firma Toluna ustanowiła w celu ochrony danych osobowych Użytkownika?

Firma Toluna wdrożyła stosowne zabezpieczenia, żeby chronić dane osobowe Użytkownika przed przypadkową utratą, przypadkowym wykorzystaniem lub przypadkowym dostępem przez osoby nieupoważnione oraz ich zmianą i ujawnieniem. Co więcej, firma Toluna ogranicza krąg osób mających dostęp do danych osobowych Użytkownika do tych pracowników, przedstawicieli, wykonawców i innych osób trzecich, którzy potrzebują takich danych do realizacji swoich obowiązków. Osoby te będą przetwarzać dane osobowe Użytkownika tylko na polecenie firmy Toluna i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności.

Firma Toluna wdrożyła procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomi Użytkownika oraz właściwy organ regulacyjny lub organ nadzoru o naruszeniu, jeśli jest do tego prawnie zobowiązana.

 

Jak Użytkownik może zrezygnować z uczestnictwa w panelu influencerów?

Jeśli Użytkownik podejmie decyzję o zakończeniu członkostwa w firmie Toluna lub zażąda, żeby firma Toluna zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych, może zakończyć członkostwo, przechodząc do zakładki „Konto”, wybierając „Opcje rezygnacji” w lewym dolnym rogu, a następne klikając „Usuń konto”. Jeśli Użytkownik wypełni stosowne polecenia, wpis dotyczący Użytkownika zostanie oznaczony jako „nie kontaktować się”, w związku z czym Użytkownik nie otrzyma już więcej od firmy Toluna zaproszeń do uczestnictwa w kolejnych ankietach. Co więcej, Użytkownik utraci wszystkie punkty motywacyjne, jakie nie zostały zrealizowane do momentu rezygnacji. W większości przypadków przetworzenie tej zmiany zajmie od 2 do 3 dni, ale należy wziąć pod uwagę, że finalizacja zmiany statusu zajmie do dwóch pełnych tygodni. W międzyczasie Użytkownik może nadal otrzymywać wiadomości e-mail od firmy Toluna. Ewentualnie Użytkownik może przesłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie bezpośrednio do firmy Toluna poprzez skorzystanie z zakładki Kontakt. Na stronie internetowej podano łącza e-mail, żeby umożliwić Użytkownikowi bezpośrednie skontaktowanie się z firmą Toluna w przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń. Firma Toluna czyta każdą otrzymaną wiadomość e-mail i udzieli na nią odpowiedzi; firma Toluna skontaktuje się z Użytkownikiem w terminie od dwóch do trzech dni roboczych.
 

Jaka jest polityka firmy Toluna w zakresie zatrzymywana i niszczenia danych?

 

Przez jaki okres firma Toluna będzie wykorzystywać dane osobowe Użytkownika?

Firma Toluna będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika jedynie przez okres konieczny do realizacji celów, w jakich dane osobowe zostały zebrane, w tym w celu realizacji obowiązków prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych.

Żeby określić właściwy okres zatrzymywania danych osobowych, firma Toluna bierze pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, ryzyko naruszenia w wyniku nieupoważnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych Użytkownika, cele, w jakich dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, oraz czy te cele można osiągnąć innymi środkami, a także obowiązujące wymogi prawne.

Jeśli Użytkownik jest obywatelem lub mieszkańcem EOG bądź jeśli firma Toluna przetwarza dane osobowe Użytkownika w EOG, w określonych okolicznościach Użytkownik może zażądać usunięcia dotyczących go danych: więcej informacji można uzyskać poniżej w części zatytułowanej
Prawa Użytkownika zlokalizowanego w EOG.

Ponieważ wyniki ankiet i inne zagregowane dane lub Dane spseudonimizowane wykorzystywane są w celach badawczych lub statystycznych, firma Toluna i jej klienci oraz inne osoby trzecie mogą wykorzystywać takie informacje zgodnie z warunkami bez ograniczeń czasowych i bez uprzedzenia Użytkownika.

 

Przenoszenie własności przedsiębiorstw

W toku działalności firmy Toluna może dojść do sprzedaży lub kupna składników majątkowych. Jeśli takie transakcje będą mieć miejsce, prawo firmy Toluna do kontaktu z Użytkownikiem jako Członkiem oraz informacje, jakie Użytkownik dobrowolnie przekazał w swoim profilu użytkownika, będą zazwyczaj jednymi z przenoszonych składników majątkowych. Każda transakcja sprzedaży lub przeniesienia własności firmy Toluna bądź zasadniczej części jej składników majątkowych, w tym panelu influencerów firmy Toluna, zostanie dokonana na rzecz podmiotu, który zgodzi się przestrzegać wszystkich istotnych warunków informacji o polityce prywatności firmy Toluna. Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub za pomocą dobrze widocznej informacji na stronie internetowej firmy Toluna o każdej zmianie w strukturze własności.
 

Łącza

Firma Toluna może dać gościom możliwość dobrowolnego umieszczenia łącz do innych stron internetowych. Firma Toluna nie weryfikuje treści ani skutków polityk prywatności na takich stronach internetowych ani nie jest za nie odpowiedzialna.
 

Prywatność dzieci

Firma Toluna nie będzie świadomie zbierać informacji od dzieci poniżej 16 roku życia bez zgody rodziców, opiekuna dziecka lub osoby dorosłej odpowiedzialnej za opiekę nad dzieckiem. Młodzi ludzie, którzy są uprawnieni do udziału (tj. osoby fizyczne w wieku od 16 do 17 lat), mogą zostać zaproszeni do uczestnictwa w panelu dla młodzieży. Firma Toluna przestrzega COPPA, europejskiego programu Bezpieczny Internet, ogólnych rozporządzeń o ochronie danych, a także wytycznych ESOMAR w odniesieniu do ankiet dotyczących dzieci i młodzieży.
 

Prawa Użytkownika zlokalizowanego w EOG

Jeśli Użytkownik zarejestrował się w spółce Toluna mającej siedzibę w Europie lub jeśli Użytkownik jest mieszkańcem lub obywatelem państwa należącego do EOG, posiada w odniesieniu do swoich danych osobowych określone uprawnienia wskazane w prawie ochrony danych. Jeśli Użytkownik chce wykonać którekolwiek ze swoich praw, o których mowa powyżej, winien skontaktować się z firmą Toluna.
Użytkownik ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, zaś firma Toluna może przeprowadzić weryfikację tożsamości, zanim zareaguje na to żądanie.
   
 • żądania usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jeśli dane te są nieprawidłowe lub wymagają aktualizacji. Użytkownik może także mieć w określonych okolicznościach prawo do żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych, lecz realizacja tego uprawnienia nie zawsze będzie możliwa ze względu na wymogi prawne czy inne obowiązki i czynniki. Użytkownik może zaktualizować informacje dotyczące jego konta, korzystając z zakładki Konto lub kontaktując się z firmą Toluna pod podanym poniżej adresem.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeśli dane personale nie są używane w celach zgodnych z zasadami przedstawionymi w niniejszej polityce prywatności.
   
 • do przeniesienia swoich danych osobowych bezpośrednio do Użytkownika lub za pośrednictwem osoby trzeciej począwszy od 25 maja 2018 roku.  Firma Toluna przekaże Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika dotyczące Użytkownika dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy jedynie zautomatyzowanych informacji, w zakresie których Użytkownik pierwotnie udzielił firmie Toluna zgody na wykorzystanie, lub w przypadku, gdy firma Toluna wykorzystała takie informacje do realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem.
   
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w dowolnym momencie. Pod poniższym łączem można znaleźć listę krajowych organów ochrony danych: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Jednak firma Toluna chętnie przeanalizuje problemy Użytkownika, zanim uda się on do organu ochrony danych. Dlatego też Użytkownik proszony jest o skontaktowanie się w pierwszej kolejności z firmą Toluna.
 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez firmę Toluna?

 
Obowiązujące w EOG prawo ochrony danych wskazuje wiele różnych podstaw, na jakich spółka przetwarzająca dane osobowe może zbierać i przetwarzać takie dane, w tym:
 • ZgodęW określonych przypadkach firma Toluna zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika za jego zgodą, np. kiedy Użytkownik uczestniczy w ankiecie, firma Toluna zapyta Użytkownika, czy chce w niej uczestniczyć.
   

 • Obowiązki umowneW określonych przypadkach firma Toluna będzie musiała przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu realizacji obowiązków umownych, np. kiedy wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do przesyłania mu nagród.
   

 • Obowiązki prawneJeśli prawo nakłada na firmę Toluna taki obowiązek, może być ona zobowiązana do zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie organów publicznych lub jeśli, przykładowo, w dobrej wierze sądzi, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony praw firmy Toluna, bezpieczeństwa Użytkownika lub innych osób, do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub w sprawie naruszenia regulaminu strony internetowej firmy Toluna, lub do udzielenia odpowiedzi na żądanie przedstawione przez władze.
   

 • Prawnie uzasadniony interesoznacza interes firmy Toluna w zakresie prowadzonej przez firmę Toluna działalności, umożliwiający dostarczenie najlepszych usług/produktów oraz najbardziej bezpiecznej obsługi. Zanim firma Toluna przetworzy dane osobowe Użytkownika w swoim prawnie uzasadnionym interesie, bierze pod uwagę i rozważa potencjalny wpływ na Użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa przyznane Użytkownikowi. Firma Toluna nie wykorzystuje danych osobowych Użytkownika do działań, w których wpływ na Użytkownika przeważa nad interesami firmy Toluna (chyba że firma Toluna uzyskała zgodę Użytkownika lub jest to dozwolone lub wymagane na mocy prawa).


Kim jest administrator?

Administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe Użytkownika jest spółka Toluna, w której Użytkownik zarejestrował się jako Członek.

Firma Toluna ustanowiła inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzorowanie pytań dotyczących niniejszej informacji o polityce prywatności. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności, w tym w odniesieniu do żądania realizacji przyznanych mu praw, winien skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod podanym niżej adresem.
 

Zmiany informacji o polityce prywatności i obowiązek Użytkownika powiadomienia firmy Toluna o zmianach


Obecna wersja informacji o polityce prywatności została po raz ostatni zaktualizowana w dacie podanej na górze niniejszej informacji o polityce prywatności.


Jeśli firma Toluna podejmie decyzję o wprowadzeniu zmian do informacji o polityce prywatności, opublikuje takie zmiany do niniejszej informacji o polityce prywatności na swojej stronie głównej lub w innych miejscach, jakie uzna za słuszne, żeby Użytkownik wiedział, jakie informacje firma Toluna gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje i ewentualnie w jakich okolicznościach je udostępnia.

Firma Toluna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej informacji o polityce prywatności w dowolnym momencie, stąd należy regularnie sprawdzać jej zawartość. Jeśli firma Toluna wprowadzi istotne zmiany do niniejszej informacji o polityce prywatności, to zanim te zmiany wejdą w życie, powiadomi Użytkownika o takich zmianach w tym miejscu, za pomocą wiadomości e-mail lub w formie informacji na stronie głównej firmy Toluna.

Ważne jest, żeby dane osobowe dotyczące Użytkownika, znajdujące się w posiadaniu firmy Toluna, były prawidłowe i aktualne. Z tego względu należy aktualizować informacje na Koncie Użytkownika, jeśli dane osobowe Użytkownika ulegną zmianie w okresie obowiązywania relacji między Użytkownikiem a firmą Toluna.

 

Dane kontaktowe w sprawach ochrony prywatności

Z firmą Toluna można się skontaktować pisemnie pod następującym adresem:

Inspektor ochrony danych
Toluna SAS
5, avenue du Château
94300 Vincennes
Francja
E-Mail: https://www.toluna.com/contactus
 

OK
Anuluj
We have disabled our Facebook login process. Please enter your Facebook email to receive a password creation link.
Proszę podać: Adres e-mail
Anuluj
Pracujemy nad tym...
Kiedy dodasz swoje zdjęcie, strona wygląda lepiej
Dodaj