Share Głosowanie

Poll link

500 px
350 px
250 px
Podgląd

podgląd widżetu:

Szerokość - px Wysokość - px

Zamknij podgląd
! Używasz z nie rekomendowanej przeglądarki Twoja wersja przeglądarki nie jest optymalna aby korzystać z serwisu. Zalecamy aktualizacje Aktualizacja
Nasza polityka prywatności reguluje Twoje członkostwo na naszym Panelu. Najnowsza jej wersja znajduje się tutaj. Nasza strona używa ciasteczek. Podobnie jak w realu, ciasteczka sprawiają, że świat jest bardziej kolorowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek przez nas używanych, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi korzystania z ciasteczek.

Warunki użytkowania i członkostwa


Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021

 

Witamy w witrynie Toluna.com (ta "Witryna"). Korzystając z tej Witryny, zapisując się jako członek społeczności Toluna, uczestnicząc w programie członkowskim Punkty Toluna ("Punkty" lub "Punkty Toluna") lub biorąc udział w ankiecie lub badaniu dostarczonym bądź udostępnionym przez społeczność Toluna (dalej pojedynczo "Ankieta", a łącznie "Ankiety"), użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Warunków korzystania z witryny oraz Warunków członkostwa ("Warunki"). Brak zgody użytkownika na przestrzeganie Warunków oznacza brak możliwości korzystania z Witryny.

Toluna zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania poszczególnych części tych Warunków, w tym Polityki prywatności, w dowolnym momencie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie, czy w Warunkach nie zostały wprowadzone zmiany. Jeśli po wprowadzeniu zmian użytkownik nadal będzie korzystał z Witryny, będzie to oznaczało, że akceptuje te zmiany i zobowiązuje się ich przestrzegać. Toluna przyzna użytkownikowi osobiste, niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do korzystania z Witryny pod warunkiem przestrzegania przez niego Warunków.

Kwalifikowalność

Członkostwo w panelach społeczności Toluna jest bezpłatne i dostępne wyłącznie dla użytkowników indywidualnych (członkostwo nie jest możliwe w przypadku korporacji i innych podmiotów gospodarczych), którzy mają przynajmniej szesnaście (16) lat lub osiągnęli wiek zgodny z wymogami obowiązującymi w ich miejscu zamieszkania. Członkostwo w niektórych panelach może podlegać innym ograniczeniom w zależności od wieku i miejsca zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik ma mniej niż osiemnaście (18) lat i zdobędzie nagrodę rzeczową lub pieniężną w ramach programu Punkty Toluna lub innego programu motywacyjnego, nagroda ta zostanie przekazana jego prawnemu opiekunowi. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

Rejestracja i hasła

O ile użytkownik może korzystać z dostępu do Witryny bez konieczności rejestracji w panelach społeczności Toluna, aby założyć konto, na którym będą zapisywane zdobyte przez niego Punkty, musi wypełnić udostępniony formularz rejestracji online. Aby otworzyć konto członkowskie, użytkownik musi dostarczyć społeczności Toluna kompletne i aktualne informacje kontaktowe, w tym pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, aktualny adres e-mail oraz inne wymagane informacje. Konto użytkownika musi mieć przypisany unikalny i aktualny adres e-mail oraz hasło.

Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć podczas rejestracji tylko poprawne, aktualne i kompletne informacje oraz aktualizować je na bieżąco, aby zachować ich poprawność. Toluna może zakończyć lub zawiesić członkostwo użytkownika oraz skonfiskować jego Punkty, jeśli użytkownik nie dostarczy lub nie zadba o to, aby dostarczone przez niego informacje były poprawne i kompletne.

Użytkownik może używać tylko jednego (1) hasła, aby korzystać z dostępu do konta i nie może używać hasła innego właściciela konta lub zezwalać innym osobom na używanie jego hasła z jakiegokolwiek powodu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za wszelkie działania prowadzone na jego koncie, bez względu na to, czy zostały one przeprowadzone za jego zgodą. Toluna nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe na skutek przechwycenia hasła użytkownika przez strony trzecie z wyjątkiem sytuacji, w których nieautoryzowane użycie jest bezpośrednim wynikiem rażącego zaniedbania lub nadużycia ze strony społeczności Toluna. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić społeczność Toluna o nieautoryzowanym użyciu lub włamaniu na jego konto członkowskie.

Jeśli użytkownik zapomni hasła, może się zwrócić do społeczności Toluna z prośbą o wysłanie do niego hasła drogą mailową, aby mógł odzyskać kontrolę nad swoim kontem. Procedura ta wymaga podania nazwy użytkownika oraz adresu e-mail, który został podany przy rejestracji (lub nowego, jeśli został uprzednio zaktualizowany).

Jako członek paneli Toluna użytkownik zgadza się otrzymywać drogą mailową zaproszenia do udziału w Ankietach społeczności Toluna oraz w ankietach zewnętrznych partnerów społeczności. Toluna nie może zagwarantować, że użytkownik otrzyma określoną minimalną liczbę zaproszeń ani że w ogóle będzie otrzymywał zaproszenia. Udział użytkownika w Ankiecie oraz ujawnienie przez niego danych osobowych umożliwiających identyfikację są całkowicie dobrowolne więc to, czy zaakceptujesz, czy odrzucisz jakiekolwiek zaproszenia do udziału w ankietach, zależy wyłącznie od Użytkownika i nie będziemy Cię karać za odmowę przyjęcia takich zaproszeń.

Relacje

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie sprzętu komputerowego oraz usług komunikacyjnych niezbędnych do połączenia się z Witryną. Użytkownik zobowiązuje się, że ani jego członkostwo w panelu Toluna, ani wypełnianie Ankiet dla społeczności Toluna i jej klientów nie doprowadzi do powstania agencji, spółki lub stosunku pracy oraz że będzie wypełniał Ankiety wyłącznie jako niezależny wykonawca. Użytkownik potwierdza również, że Punkty lub inne nagrody, które otrzyma za wypełnianie Ankiet będą jedyną formą wynagrodzenia z tego tytułu.

Kodeks postępowania dla członków:

Toluna to społeczność internetowa, dzięki której głos użytkowników zostanie usłyszany i która umożliwia swoim użytkownikom wyrażanie opinii na temat produktów i usług czołowych producentów. Podczas korzystania z Witryny Toluna oraz zamieszczania w niej treści użytkownik jest proszony o przestrzeganie następujących zasad:

 • Użytkownik powinien się zachowywać grzecznie i szanować opinie innych osób oraz zachowywać się w taki sposób, aby współtworzyć bezpieczne, komfortowe warunki współpracy dla wszystkich członków.
 • Użytkownik nie może zamieszczać w Witrynie następujących treści:
  • Materiały, które zachęcają do działań niezgodnych z prawem lub popierają jakiekolwiek przekonania polityczne, religijne bądź ideologiczne.
  • Ataki osobiste lub jakiekolwiek działanie (w tym "dowcipy", które mogą zostać niewłaściwie odebrane), które może zostać uznane za nieprzyzwoite, wulgarne, nielegalne, szkodliwe, obraźliwe, zagrażające, znieważające, natarczywe, zniesławiające, oczerniające, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub wkraczające w prywatność drugiej osoby.
  • Reklama i akwirowanie - Użytkownik nie może używać społeczności do kupowania lub zabiegania o produkty, usługi lub środki pieniężne, bądź w celu reklamowania lub sprzedaży produktów lub usług innym osobom. Przykładowo, użytkownik nie może zamieszczać w Witrynie żadnych reklam, odesłań, materiałów promocyjnych, niechcianej poczty, "spamu", łańcuszków, piramid finansowych lub jakichkolwiek innych materiałów związanych z akwirowaniem.
  • Wszelkie treści, które naruszają patent, prawo autorskie, tajemnicę handlową lub inne prawo własności intelektualnej innych stron. W związku z tym, jeśli zdecydujesz się na publikowanie zdjęć na naszej stronie, upewnij się, że przesyłane obrazy są bezpłatne (na przykład z witryn internetowych takich jak pixabay) lub nawet lepiej, użyj własnych zdjęć i obrazów.
  • Jakiekolwiek oświadczenia, które w jawny sposób pokazują lub sugerują, że wszystkie działania podejmowane przez użytkownika są wspierane przez społeczność Toluna lub naszych klientów.
 • Użytkownik nie powinien wypełniać Ankiety, jeśli nie robi tego w dobrej wierze, tj. udziela fałszywych odpowiedzi, pośpiesznie wypełnia ankietę lub odpowiada na każde pytanie w ten sam sposób. Toluna zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania Punktów użytkownikowi, jeśli ma podstawy. by twierdzić, że odpowiedzi udzielone przez użytkownika w Ankiecie są nieszczere lub niezbyt przemyślane.
 • Użytkownik nie powinien korzystać z dostępu do jakichkolwiek części Witryny, jeśli nie robi tego w celu prywatnym i niekomercyjnym.
 • Użytkownik nie powinien korzystać z dostępu do jakichkolwiek części Witryny w sposób, który może stanowić naruszenie obowiązujących praw i przepisów krajowych, federalnych lub międzynarodowych, lub innego wymogu wprowadzonego przez rząd i/ lub regulację, traktat lub cło.
 • Użytkownik nie może udostępniać swoich Punktów Toluna innym osobom, odsprzedając lub wymieniając je, handlując nimi lub postępując w inny sposób w celu wygenerowania dochodu.
 • Użytkownik nie może podszywać się pod osobę lub podmiot, w tym w szczególności pod pracownika, agenta lub klienta społeczności Toluna, lub pod innych członków społeczności Toluna, ani przedstawiać w nieprawdziwym świetle swojego powiązania z inną osobą lub podmiotem, w tym w szczególności "podrabiając" jakąkolwiek część Witryny tak, aby wskazywała na to, że użytkownik utrzymuje stosunki ze społecznością Toluna lub że społeczność Toluna wspiera go w jakimkolwiek zakresie.
 • Użytkownik nie może publikować lub odwoływać się w jakichkolwiek mediach do Ankiety lub treści Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody społeczności Toluna.
 • Użytkownik nie może gromadzić ani przechowywać danych osobowych innych członków.
 • Użytkownik nie może korzystać z jakichkolwiek usług lub części Witryny, do korzystania z których nie jest upoważniony.
 • Użytkownik nie może używać robotów, pająków, skrobaków ani innych zautomatyzowanych środków lub interfejsu, który nie został dostarczony przez społeczność Toluna, aby przejść do Witryny lub wyodrębniać dane.
 • Użytkownik nie może wysyłać nam treści lub w inny sposób wywierać wpływu na nas lub na Witrynę (lub na cokolwiek bądź kogokolwiek innego), korzystając ze szkodliwego, nielegalnego, zwodniczego lub destrukcyjnego kodu, tj. wirusów, "programów szpiegujących", "darmowego oprogramowania zawierającego reklamy" lub innego kodu, który mógłby zaszkodzić niniejszej Witrynie lub jej odbiorcom, ani podejmować działań takich jak atak wykorzystujący odmowę dostępu, który mógłby znacząco obciążyć infrastrukturę Witryny lub zakłócić jej normalne działanie.
 • Użytkownik nie może publikować w Witrynie żadnych oświadczeń, które otrzymał od działu wsparcia technicznego Toluna.
 • Użytkownik nie może się komunikować z działem wsparcia technicznego Toluna w sposób, który jest nieprzyzwoity, wulgarny, szkodliwy, obrażający, zagrażający, obelżywy, natarczywy, zniesławiający, oczerniający, nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd.
 • Pod żadnym pozorem nie kontaktuj się z klientami Toluny ani sponsorami żadnej z ankiet.
 • Użytkownik nie może się angażować w żadne inne działania, które Firma uzna za niewłaściwe lub obelżywe.

Nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania może spowodować zamknięcie konta członkowskiego oraz skonfiskowanie zebranych Punktów.

Przesyłanie treści na Stronę

Ilekroć korzystasz z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści na naszą Stronę, musisz przestrzegać standardów określonych w naszych Zasadach Dotyczących Treści (patrz poniżej).

Wszelkie treści przesyłane na naszą Stronę (“Treści Użytkownika”) będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Zachowujesz wszystkie swoje prawa własności do Treści Użytkownika, ale udzielasz nam i innym użytkownikom Strony (takim jak nasi klienci) niewyłącznej licencji na używanie, przechowywanie i kopiowanie Treści Użytkownika oraz rozpowszechnianie i udostępnianie ich osobom trzecim.

Mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości jakiejkolwiek stronie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek Treści Użytkownika opublikowane lub przesłane przez Ciebie na naszą Stronę stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony trzeciej za Treści Użytkownika lub poprawność jakichkolwiek Treści Użytkownika opublikowanych przez Ciebie lub innego użytkownika naszej Strony internetowej.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich postów opublikowanych na naszej Stronie, jeśli naszym zdaniem post nie jest zgodny ze standardami określonymi w naszych Zasadach Dotyczących Treści. W szczególności podczas publikowania zdjęć upewnij się, że są to Twoje własne obrazy lub masz prawo do ich publikowania, na przykład korzystając z bezpłatnych witryn z obrazami, takich jak pixabay.


Poglądy wyrażone przez innych użytkowników na naszej Stronie nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.

 

Zasady przesyłania treści (w tym obrazów) (“Zasady dotyczące treści”)

Za każdym razem kiedy przesyłasz jakąkolwiek Treść Użytkownika na Stronę, zgadzasz się przestrzegać następujących warunków użytkowania:

 • Nie wolno publikować ani przesyłać Treści Użytkownika ani korzystać ze Strony w sposób naruszający jakiekolwiek prawo (w tym wszelkie prawa autorskie).
 • Nie wolno publikować ani przesyłać danych osobowych innych osób, w tym ich zdjęć lub nagrań wideo, bez ich pełnej i wyraźnej zgody na (a) umieszczenie/przesłanie na Stronę oraz (b) wykorzystanie ich przez nas i naszych klientów zgodnie z niniejszymi Warunkami (i  Polityką Prywatności).
 • Nie wolno publikować ani przesyłać Treści Użytkownika, ani korzystać ze Strony w sposób obraźliwy, wyrażający groźby, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny, nękający, fałszywy, wprowadzający w błąd lub nierzetelny, lub w sposób, który narusza dobre imię naszej firmy, naszej Strony lub naszych klientów.
 • Zgadzasz się nie zamieszczać Treści Użytkownika, które naruszają prawa innej organizacji lub osoby (w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności). Potwierdzasz, że posiadasz wszelkie prawa i uprawnienia do publikowania Treści Użytkownika przesyłanych Stronę.
 • Możemy moderować i sprawdzać wszelkie Treści Użytkownika przesłane do opublikowania lub automatycznie przesłane na Stronę. Jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika i zastrzegamy sobie prawo do usuwania/edytowania Treści Użytkownika w dowolnym momencie.
 • Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie publikowane przez siebie Treści Użytkownika na Stronie (w tym między innymi wysyłane przez Ciebie wiadomości e-mail związane ze Stroną).
 • Poinformuj nas natychmiast, kontaktując się z nami pod adresem  https://www.toluna.com/contactus  jeśli którakolwiek z tych zasad zostanie naruszona przez Ciebie lub innych użytkowników.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub edycji lub wymagania od Ciebie edycji Treści Użytkownika opublikowanych na Stronie w dowolnym momencie.
 • Wszelkie Treści Użytkownika publikowane na Stronie mogą być przez nas wykorzystywane w dowolnym celu podlegającym  Polityce Prywatności.
 • W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym zabezpieczasz nas przed wszelkimi stratami, szkodami, postępowaniami, działaniami, kosztami i wydatkami, oraz wszelkimi innymi stratami lub zobowiązaniami wynikającymi z opublikowania Treści Użytkownika lub korzystania ze Strony lub naruszenia niniejszych Warunków.

W przypadku powiadomienia przez osobę trzecią, że Treści użytkownika, które przesłałeś do Witryny, naruszają prawa własności intelektualnej strony trzeciej, wówczas zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twojej tożsamości i danych kontaktowych tej stronie trzeciej w celu podjęcia przez nią działań egzekucyjnych bez konieczności powiadomienia użytkownika Toluna.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy ujawnić Twoje dane takim stronom trzecim w ramach wszelkich odpowiednich klauzuli, które są nam dostępne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, do celów podjęcia przez tę stronę trzecią takich działań egzekucyjnych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw, które możesz mieć w stosunku do Toluna w związku z takim ujawnieniem.

Poufność Ankiet

Klienci Toluna mogą ujawniać użytkownikowi w Ankietach poufne, wrażliwe z handlowego punktu widzenia i/ lub stanowiące ich własność informacje oraz materiały; takie informacje i materiały stanowią jedyną i wyłączną własność ich właścicieli. Poufne informacje mogą obejmować, między innymi, nowe usługi, pomysły lub koncepcje nowych produktów, projekty opakowań, koncepcje i zwiastuny reklam, filmów lub programów telewizyjnych, jak również tekst, elementy wizualne i związane z nimi elementy dźwiękowe. Stając się członkiem, użytkownik zobowiązuje się, że będzie traktował treści i materiały udostępnione mu w ramach wszystkich Ankiet, w których weźmie udział jako informacje poufne i nie ujawni ich żadnej stronie trzeciej, ani nie wykorzysta poufnych informacji w jakimkolwiek innym celu niż wypełnienie Ankiety. Jeśli użytkownik nie dotrzyma tego zobowiązania, oprócz skonfiskowania Punktów i zamknięcia konta, Toluna i/ lub jej klient może wezwać użytkownika do zapłaty odszkodowania pieniężnego za szkody powstałe w wyniku tego naruszenia.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Toluna zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe, użytkownik powinien zapoznać się z naszą polityką prywatności dostępną tutaj.

Treści członków i Licencja

Niniejszym użytkownik przyznaje społeczności Toluna niewyłączne, wieczyste, nieograniczone, ogólnoświatowe, bezpłatne prawo do wykorzystywania treści umieszczonych przez użytkownika w Witrynie, łącznie z prawem do edycji, kopiowania, transmitowania, publikowania, przedstawiania, modyfikacji, dystrybucji, tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych oraz do opracowywania tych treści i ich przekazywania stronom trzecim. Użytkownik, a nie Toluna, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, które wykorzysta, przekaże, opublikuje lub zamieści w Witrynie, łącznie z naszymi tablicami ogłoszeń i każdą Ankietą, w której uczestniczy, w tym za otrzymanie niezbędnej zgody i upoważnienia do zamieszczenia tych treści.

Punkty Toluna

Czym są Punkty?

Toluna ceni sobie opinie swoich członków i w ramach wdzięczności oferuje nagrody w formie punktów określanych dalej jako "Punkty," przypisywanych do konta użytkownika w społeczności Toluna. Punkty podlegają wymianie na gotówkę lub nagrody, z zastrzeżeniem poniższych warunków.
 

Zdobywanie Punktów

Twoja zdolność do zdobywania punktów nie jest uzależniona od czasu i przyznamy Ci tylko punkty, które zostaną przelane na Twoje konto w zamian za udział w działaniach autoryzowanych przez społeczność Toluna. Działania te obejmują, między innymi, rejestrację jako panelista, wypełnianie profili demograficznych i wypełnianie jakościowych lub ilościowych badań marketingowych prowadzonych przez społeczność Toluna, oraz zgodnie z ofertą nagród określoną dla każdego z tych działań. Użytkownik może zbierać punkty przede wszystkim za następujące działania:

 • Wypełnienie Ankiety: Użytkownik może zbierać Punkty za każdą ankietę, do której się zakwalifikuje i którą wypełni. Liczba przyznanych Punktów jest zależna od wypełnianej ankiety.
 • Wypełnienie Ankiety (Profilu) poświęconej osobistym zainteresowaniom: Paneliści mogą zdobyć dodatkowe Punkty, wypełniając profile członkowskie. Każdy wypełniony profil jest wart dodatkowe 100 Punktów.
Czas, po jakim zostaną przyznane punkty zależy od Ankiety. W przypadku niektórych Ankiet punkty są przyznawane bardzo szybko lub w ciągu kliku dni; w innych przypadkach nastąpi to dopiero po zamknięciu Ankiety.

Toluna prowadzi rejestr Punktów przyznawanych lub usuwanych z konta użytkownika i umożliwia użytkownikowi sprawdzanie stanu konta online po zalogowaniu się i wybraniu strony "Twoje Punkty". Toluna podejmuje wszelkie kroki w kierunku zapewnienia prawidłowego przypisywania punktów do kont użytkowników, jednak ostateczna odpowiedzialność za sprawdzenie, czy Punkty zostały przyznane prawidłowo spoczywa na użytkowniku. Jeśli użytkownik odnosi wrażenie, że punkty nie zostały przyznane prawidłowo, musi się skontaktować ze społecznością Toluna drogą mailową w ciągu 60 dni od daty popełnienia domniemanego błędu i dokładnie wyjaśnić, na czym opiera swoje wątpliwości, dołączając istotne informacje, które stanowią dowód na rozbieżności. Po otrzymaniu powiadomienia od użytkownika Toluna zbada jego reklamację i w ciągu trzydziestu (30) dni powiadomi go o tym, czy liczba punktów przypisanych do jego konta zostanie zmieniona, czy też pozostanie bez zmian. Jeśli Toluna będzie potrzebować więcej czasu na rozważenie reklamacji użytkownika, powiadomi go o tym i dołoży wszelkich starań, aby podjąć decyzję w jak najkrótszym możliwym czasie. Decyzje podejmowane przez społeczność Toluna w odniesieniu do reklamacji użytkownika będą uznawane za ostateczne.
 

Wymiana Punktów

Użytkownik może wymienić swoje Punkty, wybierając zakładkę "Nagrody" na głównej stronie. Przyznawane punkty nie zależą od czasu wypełniania ankiety, ale są przyznawane tylko za całkowite wypełnienie ankiety, ankiety poświęconej osobistym zainteresowaniom oraz za inne formy aktywności przejawianej w Witrynie. Punkty zostaną automatycznie przeliczone na gotówkę w momencie, gdy użytkownik poprosi o wypłatę lub bon.

Użytkownik może wymienić kwalifikujące się do wymiany Punkty w dowolnym momencie, powiadamiając o tym społeczność Toluna za pośrednictwem Centrum nagród. Po otrzymaniu takiego powiadomienia od użytkownika Toluna sprawdzi stan jego kona i wskaże sumę, którą użytkownik może wymienić. Jeśli użytkownik zwróci się z prośbą o wypłatę w postaci bonu, Toluna może wysłać bon drogą mailową lub udostępnić kod bonu elektronicznego w ciągu 2 tygodni od otrzymania prośby. Użytkownik powinien sprawdzić, czy Toluna posiada jego prawidłowy adres, aby zapobiec opóźnieniom w doręczeniu. Wszystkie nagrody przestają obowiązywać tam, gdzie są one zabronione przez obowiązujące przepisy lub regulacje i jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą ulec zmianie tak, aby były zgodne z tymi przepisami i regulacjami.
 

Bony

W momencie zamówienia bonu elektronicznego zostanie Ci on przesłany drogą elektroniczną do 3 tygodni od momentu zamówienia. Bony elektroniczne (e-vouchery) zostaną przesłane na Twoje konto Toluna lub adres e-mail przypisany do konta Toluna. Upewnij się, że podane dane są prawidłowe, aby uniknąć opóźnień w dostawie.

Użytkownik powinien zgłosić nam wniosek o otrzymanie brakującego bonu w ciągu 3 miesięcy od momentu, w którym bon został zrealizowany. Po upływie 3 miesięcy wnioski o ponowne przesłanie brakującego bonu będą odrzucane. 

Płatności gotówkowe

Przelewy PayPal zostaną bezpośrednio przetransferowane na Twoje konto PayPal wskazane na Twoim koncie na Tolunie do 3 tygodni od momentu zamówienia. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, czy podane informacje są aktualne.

Wszelkie nagrody podlegają zmianom, które mogą być konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami, a my zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia kuponów, jeżeli odpowiednie przepisy ustawowe lub wykonawcze nakazują tak zrobić.

Wygaśnięcie Punktów

Po przypisaniu Punktów do konta użytkownika, zachowają one ważność przez jeden rok i cztery miesiące (16 miesięcy) od daty ich zdobycia. Jeśli po upłynięciu tego okresu Punkty nie zostaną wykorzystane, automatycznie wygasną i zostaną usunięte z konta użytkownika. To potrącenie będzie miało miejsce zawsze pod koniec miesiąca, zazwyczaj 28-go dnia miesiąca. Na przykład, jeśli użytkownik zdobył Punkty 15 marca 2021r., zostaną one usunięte z jego konta 28 lipca 2022r., jeśli nadal będą znajdowały się na jego koncie. Punktów nie można wymienić po upłynięciu daty ważności.

Ponadto wszystkie Punkty automatycznie wygasną i zostaną skonfiskowane w sytuacji, gdy użytkownik anuluje swoje konto w społeczności Toluna lub jeśli jego konto stanie się "nieaktywne". Aby pozostać aktywnym członkiem, po dołączeniu do społeczności Toluna, należy wziąć udział w Ankiecie lub w inny sposób przejawić aktywność w Witrynie w ciągu 12 miesięcy od rejestracji wstępnej lub w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Toluna nie powiadomi użytkownika o anulowaniu i skonfiskowaniu jego Punktów. Toluna zastrzega sobie prawo do zawieszenia zasad dotyczących anulowania i konfiskaty według własnego uznania.

Działanie na szkodę, oszustwa, korygowanie błędów na koncie

Toluna zachowuje prawo do monitorowania aktywności wszystkich członków w ramach programu Punkty Toluna. Jeśli użytkownik naruszył powyższy Kodeks Postępowania lub w sytuacji, gdy konto użytkownika wykazuje oznaki oszustwa, nadużycia lub podejrzanej aktywności, konto członkowskie użytkownika zostanie zamknięte i wszystkie zgromadzone na nim Punkty mogą zostać skonfiskowane. Jeśli użytkownik wykona działanie niezgodne z prawem, Toluna zastrzega sobie prawo do wstąpienia na drogę sądową i może uzyskać podstawy do skonfiskowania nagród wymienionych w wyniku takiego działania. Dodatkowo, użytkownik może zostać wezwany do zapłaty odszkodowania pieniężnego za straty poniesione przez społeczność Toluna, łącznie z kosztami procesowymi, a Toluna może mu zabronić udziału w programie Punkty Toluna w przyszłości.

Jeśli konto użytkownika nie odzwierciedla prawidłowo salda Punktów, Toluna zastrzega sobie prawo do poprawienia takich błędów. Jeśli użytkownik zauważy, że Punkty nie zostały przypisane prawidłowo do jego konta lub jest przekonany, że jego konto członkowskie stało się przedmiotem podejrzanej aktywności, powinien się niezwłocznie skontaktować ze społecznością Toluna. Jeśli uda się ustalić, że użytkownik padł ofiarą oszustwa, Punkty zdobyte przez niego zostaną przeniesione na nowe konto członkowskie.

Przenoszenie Punktów

Punkty nie mają wartości pieniężnej i nie mogą zostać przypisane, przeniesione i/lub darowane osobom trzecim. Użytkownik nie ma praw własności ani tytułów prawnych do żadnych Punktów przyznanych mu w ramach Programu.

Czas trwania programu i zmiany w Zasadach

Wszelkie poprawki mogą mieć wpływ na możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów. Jeśli Program zostanie zamknięty lub konto użytkownika zostanie zamknięte przez społeczność Toluna z powodu innego niż naruszenie niniejszych Warunków, użytkownik będzie miał 30 dni od daty zamknięcia na wymianę wszystkich zgromadzonych Punktów. Jeśli w programie Punkty Toluna zostanie wprowadzona modyfikacja, Toluna spróbuje powiadomić o tym użytkownika; jakkolwiek, Toluna nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy użytkownik nie dowie się o wprowadzeniu modyfikacji. Oferowane nagrody oraz progi punktowe wymagane do zdobycia określonych nagród mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie nagrody zależą od dostępności.

Własność intelektualna społeczności Toluna

Niniejsza Witryna jest chroniona prawami własności intelektualnej, których użytkownik zobowiązuje się przestrzegać. Wszystkie prawa nie udzielone wyraźnie użytkownikowi są zastrzeżone przez społeczność Toluna lub jej licencjodawców.

Logo i znaki towarowe "TOLUNA", "TOLUNA.com" są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi społeczności Toluna lub jej partnerów. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, logo oraz nazwy handlowe w Witrynie są własnością społeczności Toluna lub jej poszczególnych właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

"Treści" w niniejszych Warunkach oznaczają (między innymi) wszystkie teksty, projekty, grafikę, obrazy, pliki dźwiękowe, animację, wideo, interfejsy, oprogramowanie, kod oraz wybór i rozmieszczenie tych elementów pojawiające się lub każdorazowo uwzględniane w Witrynie. Wszystkie Treści Witryny podlegają prawom własności intelektualnej, prawom umownym lub innej ochronie. Prawa własności intelektualnej są własnością społeczności Toluna lub jej licencjodawców. Żadne Treści nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, wznawiane, wczytywane, zamieszczane lub transmitowane w żaden inny sposób niż zgodnie z wyraźnymi zapisami niniejszych Warunków lub bez uprzedniej zgody ze strony społeczności Toluna. Modyfikacja lub wykorzystanie materiałów w innym celu może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej. Żaden tytuł do kopii lub praw własności intelektualnej nie został przeniesiony na użytkowników – wszystkie tytuły i prawa pozostają własnością społeczności Toluna. Niniejsza Witryna jest © TOLUNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Korzystając z programu Punkty Toluna, użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że Toluna nie jest bankiem lub innym rodzajem instytucji finansowej oraz że "Punkty" przyznane na jego konto nie są depozytem gotówkowym, nie generują odsetek i są tylko zapisami na koncie, które upoważniają użytkownika do przyznanych Punktów, jeśli zostaną one wymienione zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się również, że może wymieniać sumy dostępne na swoim koncie jedynie w sposób zgodny z procedurami opisanymi w niniejszych warunkach korzystania z Witryny, które Toluna może okresowo modyfikować. Toluna nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, tj. wydawców kart podarunkowych, bonów lub innych nagród, na które można wymienić Punkty.

Użytkownik wyraźnie potwierdza, że korzystanie przez niego z Witryny oraz z programu Punkty Toluna odbywa się na jego własne ryzyko. Użytkownik akceptuje, że niniejsza Witryna, wszystkie informacje na tej Witrynie, usługi oferowane przez nią oraz jej funkcje, a także program Punkty Toluna są dostarczane przez społeczność Toluna lub jej partnerów korporacyjnych lub podmioty powiązane, następców prawnych lub cesjonariuszy, dostawców lub agentów, "W STANIE, W JAKIM SĄ" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI." Toluna nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Dodatkowo, Toluna nie oświadcza ani nie gwarantuje, że informacje dostępne w Witrynie są prawidłowe, kompletne lub aktualne. Użytkownik niniejszym zwalnia społeczność Toluna i podmioty z nią powiązane oraz zewnętrznych dostawców z odpowiedzialności w odniesieniu do wymiany i użytkowania jakichkolwiek nagród, w tym nagród, które po ich otrzymaniu zostały zgubione, ukradzione lub zniszczone.

W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWNIE TOLUNA ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZYSTKICH GWARANCJI, WARUNKÓW I OBOWIĄZKÓW, WYRAŹNYCH I DOMNIEMANYCH ORAZ RĘKOJMI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI, OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW: (a) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKU, WYNIKÓW ORAZ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRYWATNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, ORAZ (b) WYNIKAJĄCYCH Z HANDLU, DZIAŁALNOŚCI LUB REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE JEŚLI UDOSTĘPNIA SWOJE DANE OSOBOWE, W TYM ZDJĘCIA I INFORMACJE O SWOIM PROFILU INNYM UŻYTKOWNIKOM STRONY I/LUB PUBLICZNIE, MY WYKLUCZAMY CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO LUB POUFNOŚĆ TAKICH INFORMACJI.

TOLUNA WYŁĄCZA WSZELKIE DALSZE OBOWIĄZKI, JEŚLI TAKIE OBOWIĄZKI ISTNIEJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI OBOWIĄZKI NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, SOLIDNOŚCI, WOLNOŚCI OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH I BRAKU ZANIEDBANIA. PONADTO TOLUNA NIE UDZIELA GWARANCJI WŁASNOŚCI ANI GWARANCJI Z TYTUŁU ZAKŁÓCENIA KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK ASPEKTU CAŁEJ WITRYNY LUB Z TYTUŁU NARUSZENIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE, UŻYTKOWNIK UZNAJE, ŻE ANI TOLUNA, ANI ŻADEN Z JEJ PARTNERÓW LUB AGENTÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA I/LUB INNYCH OSÓB ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE, NASTĘPCZE LUB PODOBNE SZKODY OGÓLNE, ANI ZA ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI, STRATY LUB UTRATY PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, ZANIECHANIA OBOWIĄZKÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI OBOWIĄZKU DZIAŁANIA W DOBREJ WIERZE, SOLIDNOŚCI LUB BRAKU ZANIEDBANIA), ANI TEŻ ZA JAKIEKOLWIEK PODOBNE SZKODY Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU WYNIKŁE Z LUB ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM LUB INNYM ASPEKTEM CAŁOŚCI POROZUMIENIA LUB NINIEJSZEJ WITRYNY, NAWET JEŚLI TOLUNA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NAWET W RAZIE POPŁENIENIA PRZEWINIENIA, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), PONIESIENIA CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WAD PRODUKTU LUB WPROWADZENIA W BŁĄD.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI TOLUNA, JEJ SPÓŁEK MACIERZYSTYCH LUB PARTNERÓW, NASTĘPCÓW PRAWNYCH LUB CESJONARIUSZY, DOSTAWCÓW LUB AGENTÓW W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKRACZA AKTUALNEJ WARTOŚCI DETALICZNEJ NAGRODY, KTÓREJ DOTYCZY SPRAWA, LUB JEŚLI SPÓR ODNOSI SIĘ OGÓLNIE DO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PROGRAMU, DO REALNEJ DETALICZNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ NAGRÓD, NA KTÓRE MOŻNA ZAMIENIĆ NIEWYKORZYSTANE, WAŻNE, NIEANULOWANE PUNKTY.

Odszkodowanie

W największym zakresie dozwolonym prawnie, użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić społeczność Toluna, jej spółki macierzyste i firmy powiązane, wraz z ich urzędnikami, dyrektorami, właścicielami, pracownikami i agentami z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, szkód, pozwów, kar, obciążeń i kosztów (łącznie z opłatami adwokackimi, kosztami zatrudnienia świadków posiadających specjalną wiedzę oraz kosztami zatrudnienia wewnętrznego radcy prawnego), (łącznie "Roszczenia"), powstałych na skutek lub w związku z korzystaniem z niniejszej Witryny oraz wszelkich treści, które użytkownik umieści w Witrynie, łącznie z Roszczeniami wystosowanymi przez osoby trzecie. Użytkownik uznaje, że Toluna ma nieograniczone prawo do odpierania Roszczeń i do zaspokajania Roszczeń bez uprzedniego zezwolenia użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się udzielić społeczności Toluna pełnego wsparcia w zakresie odpierania wszelkich Roszczeń.

Anulowanie konta użytkownika

Możesz anulować swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z Toluna pod adresem https://www.toluna.com/contactus lub przechodząc do zakładki „Konto” pod zdjęciem profilowym i wybierając „Opcje rezygnacji z członkostwa” w lewym dolnym rogu, a następnie kończąc proces, zaznaczają opcję „Zlikwiduj konto”. Twoje konto zostanie również anulowane, jeśli wycofasz się z panelu Toluna. Natychmiast po usunięciu lub wycofaniu się z panelu Toluna Twoje konto zostanie zamknięte. Rozumiesz i zgadzasz się, że, jak wspomniano powyżej, po zamknięciu konta Twoje prawo dostępu do Programu punktowego Toluna wygasa, a wszystkie punkty przypisane do Twojego konta w tym czasie, jakkolwiek i kiedykolwiek zostaną zgromadzone, przepadną. Toluna może zamknąć Twoje konto w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

Odpowiedzialność podatkowa

Zgodnie z lokalnymi przepisami użytkownik może być zobowiązany do odprowadzania podatków od otrzymanych nagród. Użytkownik potwierdza, że Toluna może dostarczać informacje urzędom skarbowym lub potrącać podatki na wniosek tych urzędów lub wedle własnego uznania. Użytkownik potwierdza i zobowiązuje się dostarczyć społeczności Toluna wszelkie dodatkowe dane osobowe, które mogą być potrzebne społeczności Toluna do wypełnienia zobowiązań w zakresie sporządzania sprawozdań i potrącania podatków. Jeśli użytkownik nie dostarczy takich informacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania prośby od społeczności Toluna wysłanej drogą mailową na adres podany przez użytkownika przy rejestracji, Toluna może skonfiskować wszystkie zdobyte przez niego Punkty lub nagrody.

Linki

Toluna może dla wygody użytkownika udostępniać linki do stron internetowych firm zewnętrznych, a ich udostępnianie nie jest równoznaczne z rekomendacją społeczności Toluna przez te strony lub odwrotnie. Użytkownik potwierdza, że Toluna nie jest odpowiedzialna za analizę i ocenę treści tych stron lub dokładności informacji i nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe firm zewnętrznych lub za jakiekolwiek materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z materiałów firm zewnętrznych w sposób, który mógłby stanowić naruszenie lub pogwałcenie praw innych stron oraz potwierdza, że Toluna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez niego z tych materiałów.

Powiadomienia

Powiadomienia dla użytkownika: Toluna może przekazać użytkownikowi wszystkie powiadomienia, do przekazania których jest zobowiązana, umieszczając je w niniejszej Witrynie. Użytkownik zgadza się również, aby Toluna wysyłała mu powiadomienia drogą mailową według własnego uznania, w tym, wezwania do sądu lub powiadomienia o innych postępowaniach prawnych (jeśli dotyczy). Toluna może wysłać powiadomienie na dowolny adres mailowy lub inny adres podany przy rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji swojego adresu mailowego oraz do sprawdzania powiadomień umieszczanych w Witrynie.

Powiadomienia dla społeczności Toluna: Toluna otrzymuje wiele e-maili, a nie wszyscy nasi pracownicy są szkoleni do prowadzenia każdego rodzaju komunikacji, w związku z tym użytkownik zobowiązuje się wysyłać powiadomienia na adres Toluna SAS, 5 avenue du Château, 94300 Vincennes, France, Francja do wiadomości zespołu ds. obsługi panelu. 

Całość porozumienia: Różne

Niniejsze Warunki, w tym elementy dołączone do nich (np. Polityka prywatności), jak również wszelkie dodatkowe zasady lub warunki zawarte w Witrynie w odniesieniu do konkretnych działań, oraz oświadczenia zamieszczone przez nas i treści zamieszczone przez użytkownika w Witrynie (łącznie "Całość porozumienia"), stanowią przedmiot umowy między nami i żadna ze stron nie będzie się opierać na oświadczeniach innych niż oświadczenia złożone wyraźnie przez drugą stronę w Całości porozumienia. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że którekolwiek z postanowień Całości porozumienia jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, uznaje się je za modyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do nadania ważności, legalności i wykonalności. Jeżeli taka modyfikacja nie jest możliwa, odpowiedni przepis lub część postanowienia uznaje się za usunięte. Jakakolwiek modyfikacja lub usunięcie postanowienia lub częściowego postanowienia nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych Warunków. Zaniechanie z naszej strony działań w odniesieniu do naruszenia popełnionego przez użytkownika nie uchyla naszego prawa do podjęcia działań w odniesieniu do podobnych naruszeń, a terminy uwzględnione w Całości porozumienia mają charakter ostateczny.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszym zrzekasz się swojego prawa do wnoszenia pozwów zbiorowych przeciwko firmie Toluna w dowolnej sprawie. Dodatkowo przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w przypadku, gdy uważasz, że masz jakiekolwiek podstawy, niezależnie od ich powstania, do podjęcia działań przeciwko Toluna, takie działanie zostanie podjęte samodzielnie i we własnym imieniu.

Powiadomienie agenta ds. praw autorskich

Toluna szanuje prawa własności intelektualnej innych stron i tego samego oczekuje od użytkownika. Każda osoba, która jest przekonana, że jej dzieło zostało odtworzone w niniejszej Witrynie w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego, może o tym powiadomić Agenta ds. praw autorskich niniejszej Witryny, przy czym powiadomienie powinno zawierać następujące elementy:

 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela prawa autorskiego;
 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone;
 • Identyfikacja materiału, który jest rzekomym naruszeniem oraz udostępnienie wystarczających informacji, które umożliwią zlokalizowanie materiału;
 • Adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można się skontaktować ze stroną skarżącą;
 • Oświadczenie, że strona skarżąca jest przekonana, iż wykorzystanie materiału w sposób, o którym mowa w powiadomieniu nie było dozwolone przez właściciela prawa autorskiego, jego agenta lub prawo;
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawidłowe oraz, pod odpowiedzialnością karną, że strona skarżąca została upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Roszczenia i powiadomienia dotyczące naruszenia praw autorskich (lecz żadne inne powiadomienia) powinny zostać wysłane na ręce Group Head of Legal w następujący sposób:

 • drogą pocztową: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, London W5 5TH Attn. Group na ręce Group Head of Legal
 • drogą mailową: legal@TOLUNA.com

Skargi i opinie na temat ankiet

Jeśli masz jakąkolwiek skargę lub masz problem z treścią jakiejkolwiek ankiety, skontaktuj się z nami pod adresem https://www.toluna.com/contactus lub Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, France. W szczególności w żadnych okolicznościach nie należy kontaktować się bezpośrednio z żadnym z klientów Toluna ani sponsorami jakiejkolwiek ankiety.

Zwolnienie z odpowiedzialności:

Toluna oraz wszyscy partnerzy i klienci powiązani z Ankietami nie są w żaden sposób odpowiedzialni za zagubione, spóźnione lub źle skierowane wpisy ani za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z a) błędów technicznych związanych z komputerami, serwerami, dostawcami lub liniami telefonicznymi lub sieciowymi; b) błędy drukarskie; lub c) szkody materialne, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, otrzymaniem jakiejkolwiek nagrody. Podatki i dodatkowe opłaty za wysyłkę, obsługę i dostawę przekraczające kwotę nagrody, jeśli występują, są wyłączną odpowiedzialnością zdobywcy nagrody. Akceptując nagrodę, zwycięzca zrzeka się prawa do dochodzenia, jako kosztu jej zdobycia, wszelkich kosztów wykupu lub podróży w celu wykupienia tej nagrody oraz wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z odzyskania lub ubiegania się o tę nagrodę.

Zwycięzca przyjmuje również wyłączną odpowiedzialność za wszelkie inne koszty związane z przyjęciem tej nagrody. O ile nie jest to zabronione, przyjęcie nagrody oznacza zgodę zwycięzcy na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, podobizny i danych biograficznych w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Jeśli zwycięzca nie chce zezwolić na wykorzystanie swojego nazwiska do celów reklamowych i promocyjnych, musi poinformować o tym Toluna w momencie powiadomienia.

Kodeks postępowania

Toluna zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zamknięcia konta członkowskiego dowolnej osoby, która uzna, że: a) manipuluje lub usiłuje manipulować dowolną stroną internetową Toluna; b) narusza warunnki świadczenia usług, warunki użytkowania i / lub ogólne zasady lub wytyczne dotyczące jakiejkolwiek własności lub usługi Toluna; lub c) działanie w sposób niesportowy lub uciążliwy lub z zamiarem denerwowania, znęcania się, grożenia lub nękania innej osoby.

Rozwiązanie Konta Użytkownika:

Jeżeli konto Użytkownika lub dostęp do Witryny zostanie z jakiegokolwiek powodu zakończony lub zablokowany, Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Witryny bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody.  
 

Ta strona należy do:

Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA
 

OK
Anuluj
We have disabled our Facebook login process. Please enter your Facebook email to receive a password creation link.
Proszę podać: Adres e-mail
Anuluj
Pracujemy nad tym...
Kiedy dodasz swoje zdjęcie, strona wygląda lepiej
Dodaj