Share Głosowanie

Poll link

500 px
350 px
250 px
Podgląd

podgląd widżetu:

Szerokość - px Wysokość - px

Zamknij podgląd
! Używasz z nie rekomendowanej przeglądarki Twoja wersja przeglądarki nie jest optymalna aby korzystać z serwisu. Zalecamy aktualizacje Aktualizacja
Możemy zapisywać pliki cookie na dysku komputera w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania strony. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i zaakceptować wybrane typy plików cookie, zapoznaj się z naszym Polityka Prywatności

Warunki użytkowania i członkostwa

 

Witamy w witrynie Toluna.com (ta "Witryna"). Korzystając z tej Witryny, zapisując się jako członek społeczności Toluna, uczestnicząc w programie członkowskim Punkty Toluna ("Punkty" lub "Punkty Toluna") lub biorąc udział w ankiecie lub badaniu dostarczonym bądź udostępnionym przez społeczność Toluna (dalej pojedynczo "Ankieta", a łącznie "Ankiety"), użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Warunków korzystania z witryny oraz Warunków członkostwa ("Warunki"). Brak zgody użytkownika na przestrzeganie Warunków oznacza brak możliwości korzystania z Witryny.

Toluna zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania poszczególnych części tych Warunków, w tym Polityki prywatności, w dowolnym momencie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za okresowe sprawdzanie, czy w Warunkach nie zostały wprowadzone zmiany. Jeśli po wprowadzeniu zmian użytkownik nadal będzie korzystał z Witryny, będzie to oznaczało, że akceptuje te zmiany i zobowiązuje się ich przestrzegać. Toluna przyzna użytkownikowi osobiste, niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo do korzystania z Witryny pod warunkiem przestrzegania przez niego Warunków.

Kwalifikowalność

Członkostwo w panelach społeczności Toluna jest bezpłatne i dostępne wyłącznie dla użytkowników indywidualnych (członkostwo nie jest możliwe w przypadku korporacji i innych podmiotów gospodarczych), którzy mają przynajmniej 13 lat lub osiągnęli wiek zgodny z wymogami obowiązującymi w ich miejscu zamieszkania. Członkostwo w niektórych panelach może podlegać innym ograniczeniom w zależności od wieku i miejsca zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik ma mniej niż osiemnaście (18) lat i zdobędzie nagrodę rzeczową lub pieniężną w ramach programu Punkty Toluna lub innego programu motywacyjnego, nagroda ta zostanie przekazana jego prawnemu opiekunowi. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

Rejestracja i hasła

O ile użytkownik może korzystać z dostępu do Witryny bez konieczności rejestracji w panelach społeczności Toluna, aby założyć konto, na którym będą zapisywane zdobyte przez niego Punkty, musi wypełnić udostępniony formularz rejestracji online. Aby otworzyć konto członkowskie, użytkownik musi dostarczyć społeczności Toluna kompletne i aktualne informacje kontaktowe, w tym pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, aktualny adres e-mail oraz inne wymagane informacje. Konto użytkownika musi mieć przypisany unikalny i aktualny adres e-mail oraz hasło.

Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć podczas rejestracji tylko poprawne, aktualne i kompletne informacje oraz aktualizować je na bieżąco, aby zachować ich poprawność. Toluna może zakończyć lub zawiesić członkostwo użytkownika oraz skonfiskować jego Punkty, jeśli użytkownik nie dostarczy lub nie zadba o to, aby dostarczone przez niego informacje były poprawne i kompletne.

Użytkownik może używać tylko jednego (1) hasła, aby korzystać z dostępu do konta i nie może używać hasła innego właściciela konta lub zezwalać innym osobom na używanie jego hasła z jakiegokolwiek powodu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła oraz za wszelkie działania prowadzone na jego koncie, bez względu na to, czy zostały one przeprowadzone za jego zgodą. Toluna nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe na skutek przechwycenia hasła użytkownika przez strony trzecie z wyjątkiem sytuacji, w których nieautoryzowane użycie jest bezpośrednim wynikiem rażącego zaniedbania lub nadużycia ze strony społeczności Toluna. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić społeczność Toluna o nieautoryzowanym użyciu lub włamaniu na jego konto członkowskie.

Jeśli użytkownik zapomni hasła, może się zwrócić do społeczności Toluna z prośbą o wysłanie do niego hasła drogą mailową, aby mógł odzyskać kontrolę nad swoim kontem. Procedura ta wymaga podania nazwy użytkownika oraz adresu e-mail, który został podany przy rejestracji (lub nowego, jeśli został uprzednio zaktualizowany).

Jako członek paneli Toluna użytkownik zgadza się otrzymywać drogą mailową zaproszenia do udziału w Ankietach społeczności Toluna oraz w ankietach zewnętrznych partnerów społeczności. Toluna nie może zagwarantować, że użytkownik otrzyma określoną minimalną liczbę zaproszeń ani że w ogóle będzie otrzymywał zaproszenia. Udział użytkownika w Ankiecie oraz ujawnienie przez niego danych osobowych umożliwiających identyfikację są całkowicie dobrowolne.

Relacje

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie sprzętu komputerowego oraz usług komunikacyjnych niezbędnych do połączenia się z Witryną. Użytkownik zobowiązuje się, że ani jego członkostwo w panelu Toluna, ani wypełnianie Ankiet dla społeczności Toluna i jej klientów nie doprowadzi do powstania agencji, spółki lub stosunku pracy oraz że będzie wypełniał Ankiety wyłącznie jako niezależny wykonawca. Użytkownik potwierdza również, że Punkty lub inne nagrody, które otrzyma za wypełnianie Ankiet będą jedyną formą wynagrodzenia z tego tytułu.

Kodeks postępowania dla członków:

Toluna to społeczność internetowa, dzięki której głos użytkowników zostanie usłyszany i która umożliwia swoim użytkownikom wyrażanie opinii na temat produktów i usług czołowych producentów. Podczas korzystania z Witryny Toluna oraz zamieszczania w niej treści użytkownik jest proszony o przestrzeganie następujących zasad:

 • Użytkownik powinien się zachowywać grzecznie i szanować opinie innych osób oraz zachowywać się w taki sposób, aby współtworzyć bezpieczne, komfortowe warunki współpracy dla wszystkich członków.
 • Użytkownik nie może zamieszczać w Witrynie następujących treści:
  • Materiały, które zachęcają do działań niezgodnych z prawem lub popierają jakiekolwiek przekonania polityczne, religijne bądź ideologiczne.
  • Ataki osobiste lub jakiekolwiek działanie (w tym "dowcipy", które mogą zostać niewłaściwie odebrane), które może zostać uznane za nieprzyzwoite, wulgarne, nielegalne, szkodliwe, obraźliwe, zagrażające, znieważające, natarczywe, zniesławiające, oczerniające, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub wkraczające w prywatność drugiej osoby.
  • Reklama i akwirowanie - Użytkownik nie może używać społeczności do kupowania lub zabiegania o produkty, usługi lub środki pieniężne, bądź w celu reklamowania lub sprzedaży produktów lub usług innym osobom. Przykładowo, użytkownik nie może zamieszczać w Witrynie żadnych reklam, odesłań, materiałów promocyjnych, niechcianej poczty, "spamu", łańcuszków, piramid finansowych lub jakichkolwiek innych materiałów związanych z akwirowaniem.
  • Wszelkie treści, które naruszają patent, prawo autorskie, tajemnicę handlową lub inne prawo własności intelektualnej innych stron.
  • Jakiekolwiek oświadczenia, które w jawny sposób pokazują lub sugerują, że wszystkie działania podejmowane przez użytkownika są wspierane przez społeczność Toluna lub naszych klientów.
 • Użytkownik nie powinien wypełniać Ankiety, jeśli nie robi tego w dobrej wierze, tj. udziela fałszywych odpowiedzi, pośpiesznie wypełnia ankietę lub odpowiada na każde pytanie w ten sam sposób. Toluna zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania Punktów użytkownikowi, jeśli ma podstawy. by twierdzić, że odpowiedzi udzielone przez użytkownika w Ankiecie są nieszczere lub niezbyt przemyślane.
 • Użytkownik nie powinien korzystać z dostępu do jakichkolwiek części Witryny, jeśli nie robi tego w celu prywatnym i niekomercyjnym.
 • Użytkownik nie powinien korzystać z dostępu do jakichkolwiek części Witryny w sposób, który może stanowić naruszenie obowiązujących praw i przepisów krajowych, federalnych lub międzynarodowych, lub innego wymogu wprowadzonego przez rząd i/ lub regulację, traktat lub cło.
 • Użytkownik nie może udostępniać swoich Punktów Toluna innym osobom, odsprzedając lub wymieniając je, handlując nimi lub postępując w inny sposób w celu wygenerowania dochodu.
 • Użytkownik nie może podszywać się pod osobę lub podmiot, w tym w szczególności pod pracownika, agenta lub klienta społeczności Toluna, lub pod innych członków społeczności Toluna, ani przedstawiać w nieprawdziwym świetle swojego powiązania z inną osobą lub podmiotem, w tym w szczególności "podrabiając" jakąkolwiek część Witryny tak, aby wskazywała na to, że użytkownik utrzymuje stosunki ze społecznością Toluna lub że społeczność Toluna wspiera go w jakimkolwiek zakresie.
 • Użytkownik nie może publikować lub odwoływać się w jakichkolwiek mediach do Ankiety lub treści Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody społeczności Toluna.
 • Użytkownik nie może gromadzić ani przechowywać danych osobowych innych członków.
 • Użytkownik nie może korzystać z jakichkolwiek usług lub części Witryny, do korzystania z których nie jest upoważniony.
 • Użytkownik nie może używać robotów, pająków, skrobaków ani innych zautomatyzowanych środków lub interfejsu, który nie został dostarczony przez społeczność Toluna, aby przejść do Witryny lub wyodrębniać dane.
 • Użytkownik nie może wysyłać nam treści lub w inny sposób wywierać wpływu na nas lub na Witrynę (lub na cokolwiek bądź kogokolwiek innego), korzystając ze szkodliwego, nielegalnego, zwodniczego lub destrukcyjnego kodu, tj. wirusów, "programów szpiegujących", "darmowego oprogramowania zawierającego reklamy" lub innego kodu, który mógłby zaszkodzić niniejszej Witrynie lub jej odbiorcom, ani podejmować działań takich jak atak wykorzystujący odmowę dostępu, który mógłby znacząco obciążyć infrastrukturę Witryny lub zakłócić jej normalne działanie.
 • Użytkownik nie może publikować w Witrynie żadnych oświadczeń, które otrzymał od działu wsparcia technicznego Toluna.
 • Użytkownik nie może się komunikować z działem wsparcia technicznego Toluna w sposób, który jest nieprzyzwoity, wulgarny, szkodliwy, obrażający, zagrażający, obelżywy, natarczywy, zniesławiający, oczerniający, nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd.
 • Użytkownik nie może się angażować w żadne inne działania, które Firma uzna za niewłaściwe lub obelżywe.

Nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania może spowodować zamknięcie konta członkowskiego oraz skonfiskowanie zebranych Punktów.

Poufność Ankiet

Klienci Toluna mogą ujawniać użytkownikowi w Ankietach poufne i/ lub stanowiące ich własność informacje oraz materiały; takie informacje i materiały stanowią jedyną i wyłączną własność ich właścicieli. Poufne informacje mogą obejmować, między innymi, pomysły lub koncepcje nowych produktów, projekty opakowań, koncepcje i zwiastuny reklam, filmów lub programów telewizyjnych, jak również tekst, elementy wizualne i związane z nimi elementy dźwiękowe. Stając się członkiem, użytkownik zobowiązuje się, że będzie traktował treści i materiały udostępnione mu w ramach wszystkich Ankiet, w których weźmie udział jako informacje poufne i nie ujawni ich żadnej stronie trzeciej, ani nie wykorzysta poufnych informacji w jakimkolwiek innym celu niż wypełnienie Ankiety. Jeśli użytkownik nie dotrzyma tego zobowiązania, oprócz skonfiskowania Punktów i zamknięcia konta, Toluna i/ lub jej klient może wezwać użytkownika do zapłaty odszkodowania pieniężnego za szkody powstałe w wyniku tego naruszenia.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Toluna zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe, użytkownik powinien zapoznać się z naszą polityką prywatności dostępną tutaj.

Treści członków i Licencja

Niniejszym użytkownik przyznaje społeczności Toluna niewyłączne, wieczyste, nieograniczone, ogólnoświatowe, bezpłatne prawo do wykorzystywania treści umieszczonych przez użytkownika w Witrynie, łącznie z prawem do edycji, kopiowania, transmitowania, publikowania, przedstawiania, modyfikacji, dystrybucji, tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych oraz do opracowywania tych treści i ich przekazywania stronom trzecim. Użytkownik, a nie Toluna, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, które wykorzysta, przekaże, opublikuje lub zamieści w Witrynie, łącznie z naszymi tablicami ogłoszeń i każdą Ankietą, w której uczestniczy, w tym za otrzymanie niezbędnej zgody i upoważnienia do zamieszczenia tych treści.

Punkty Toluna

Czym są Punkty?

Toluna ceni sobie opinie swoich członków i w ramach wdzięczności oferuje nagrody w formie punktów określanych dalej jako "Punkty," przypisywanych do konta użytkownika w społeczności Toluna. Punkty podlegają wymianie na gotówkę, nagrody lub losy na loterię, z zastrzeżeniem poniższych warunków.

Zdobywanie Punktów

Punkty będą przyznawane użytkownikowi wyłącznie na podstawie jego udziału w działaniach autoryzowanych przez społeczność Toluna, które obejmują, między innymi, rejestrację jako panelista, wypełnianie profili demograficznych i wypełnianie jakościowych lub ilościowych badań marketingowych prowadzonych przez społeczność Toluna, oraz zgodnie z ofertą nagród określoną dla każdego z tych działań. Użytkownik może zbierać punkty przede wszystkim za następujące działania:

 • Wypełnienie Ankiety: Użytkownik może zbierać Punkty za każdą ankietę, do której się zakwalifikuje i którą wypełni. Liczba przyznanych Punktów jest zależna od wypełnianej ankiety.
 • Wypełnienie Ankiety (Profilu) poświęconej osobistym zainteresowaniom: Paneliści mogą zdobyć dodatkowe Punkty, wypełniając profile członkowskie. Każdy wypełniony profil jest wart dodatkowe 100 Punktów.

Ponadto użytkownik może wygrać losy do udziału w naszej comiesięcznej loterii pieniężnej (patrz oficjalne zasady poniżej). Czas naliczenia punktów zależy od Ankiety. Dla niektórych Ankiet punkty zostana naliczone w ciągu kilku dni, dla innych po całkowitym zamknięciu Ankiety.

Czas, po jakim zostaną przyznane punkty lub losy do udziału w loterii zależy od Ankiety. W przypadku niektórych Ankiet punkty są przyznawane bardzo szybko lub w ciągu kliku dni; w innych przypadkach nastąpi to dopiero po zamknięciu Ankiety.

Toluna prowadzi rejestr Punktów przyznawanych lub usuwanych z konta użytkownika i umożliwia użytkownikowi sprawdzanie stanu konta online po zalogowaniu się i wybraniu strony "Twoje Punkty". Toluna podejmuje wszelkie kroki w kierunku zapewnienia prawidłowego przypisywania punktów do kont użytkowników, jednak ostateczna odpowiedzialność za sprawdzenie, czy Punkty zostały przyznane prawidłowo spoczywa na użytkowniku. Jeśli użytkownik odnosi wrażenie, że punkty nie zostały przyznane prawidłowo, musi się skontaktować ze społecznością Toluna drogą mailową w ciągu 60 dni od daty popełnienia domniemanego błędu i dokładnie wyjaśnić, na czym opiera swoje wątpliwości, dołączając istotne informacje, które stanowią dowód na rozbieżności. Po otrzymaniu powiadomienia od użytkownika Toluna zbada jego reklamację i w ciągu trzydziestu (30) dni powiadomi go o tym, czy liczba punktów przypisanych do jego konta zostanie zmieniona, czy też pozostanie bez zmian. Jeśli Toluna będzie potrzebować więcej czasu na rozważenie reklamacji użytkownika, powiadomi go o tym i dołoży wszelkich starań, aby podjąć decyzję w jak najkrótszym możliwym czasie. Decyzje podejmowane przez społeczność Toluna w odniesieniu do reklamacji użytkownika będą uznawane za ostateczne.

Wymiana Punktów

Użytkownik może wymienić swoje Punkty, wybierając opcję "Centrum Nagród" z menu "Przeglądaj" na głównej stronie. Punkty są przyznawane za wypełnienie ankiety, ankiety poświęconej osobistym zainteresowaniom oraz za inne formy aktywności przejawianej w Witrynie. Punkty zostaną automatycznie przeliczone na gotówkę w momencie, gdy użytkownik poprosi o wypłatę lub bon.

Użytkownik może wymienić kwalifikujące się do wymiany Punkty w dowolnym momencie, powiadamiając o tym społeczność Toluna za pośrednictwem Centrum nagród. Po otrzymaniu takiego powiadomienia od użytkownika Toluna sprawdzi stan jego kona i wskaże sumę, którą użytkownik może wymienić. Jeśli użytkownik zwróci się z prośbą o wypłatę w postaci bonu, Toluna może wysłać bon drogą mailową lub udostępnić kod bonu elektronicznego w ciągu 8 tygodni od otrzymania prośby. Użytkownik powinien sprawdzić, czy Toluna posiada jego prawidłowy adres, aby zapobiec opóźnieniom w doręczeniu. Wszystkie nagrody przestają obowiązywać tam, gdzie są one zabronione przez obowiązujące przepisy lub regulacje i jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą ulec zmianie tak, aby były zgodne z tymi przepisami i regulacjami.

Bony

Jeśli wymienisz Punkty na papierowy bon towarowy, Toluna wyśle Ci go pocztą na adres, który podałeś nam podczas rejestrowania swojego konta. Wysyłamy tylko jeden bon. Jeśli nie otrzymasz swojej nagrody i uznamy, że masz prawo otrzymać ją ponownie, wyślemy Ci bon elektroniczny. Użytkownik powinien zgłosić nam wniosek o otrzymanie brakującego bonu w ciągu 3 miesięcy od momentu, w którym bon został zrealizowany. Po upływie 3 miesięcy wnioski o ponowne przesłanie brakującego bonu będą odrzucane. Prosimy upewnić się, że adres zamieszkania właściwy dla konta jest prawidłowy i kompletny. W przeciwnym razie, jeśli bon do nas wróci, zostaniesz obciążony kosztami jego wysyłki.

Wygaśnięcie Punktów

Po przypisaniu Punktów do konta użytkownika, zachowają one ważność przez jeden rok i cztery miesiące (16 miesięcy) od daty ich zdobycia. Jeśli po upłynięciu tego okresu Punkty nie zostaną wykorzystane, automatycznie wygasną i zostaną usunięte z konta użytkownika. To potrącenie będzie miało miejsce zawsze pod koniec miesiąca, zazwyczaj 28-go dnia miesiąca. Na przykład, jeśli użytkownik zdobył Punkty 15 marca 2016 r., zostaną one usunięte z jego konta 28 lipca 2017 r., jeśli nadal będą znajdowały się na jego koncie. Punktów nie można wymienić po upłynięciu daty ważności.

Ponadto wszystkie Punkty automatycznie wygasną i zostaną skonfiskowane w sytuacji, gdy użytkownik anuluje swoje konto w społeczności Toluna lub jeśli jego konto stanie się "nieaktywne". Aby pozostać aktywnym członkiem, po dołączeniu do społeczności Toluna, należy wziąć udział w Ankiecie lub w inny sposób przejawić aktywność w Witrynie w ciągu 12 miesięcy od rejestracji wstępnej lub w ciągu 12 ostatnich miesięcy. Toluna nie powiadomi użytkownika o anulowaniu i skonfiskowaniu jego Punktów. Toluna zastrzega sobie prawo do zawieszenia zasad dotyczących anulowania i konfiskaty według własnego uznania.

Działanie na szkodę, oszustwa, korygowanie błędów na koncie

Toluna zachowuje prawo do monitorowania aktywności wszystkich członków w ramach programu Punkty Toluna. Jeśli wymaga tego prawo, użytkownik naruszył powyższy Kodeks Postępowania lub w sytuacji, gdy konto użytkownika wykazuje oznaki oszustwa, nadużycia lub podejrzanej aktywności, konto członkowskie użytkownika zostanie zamknięte i wszystkie zgromadzone na nim Punkty mogą zostać skonfiskowane. Jeśli użytkownik wykona działanie niezgodne z prawem, Toluna zastrzega sobie prawo do wstąpienia na drogę sądową i może uzyskać podstawy do skonfiskowania nagród wymienionych w wyniku takiego działania. Dodatkowo, użytkownik może zostać wezwany do zapłaty odszkodowania pieniężnego za straty poniesione przez społeczność Toluna, łącznie z kosztami procesowymi, a Toluna może mu zabronić udziału w programie Punkty Toluna w przyszłości.

Jeśli konto użytkownika nie odzwierciedla prawidłowo salda Punktów, Toluna zastrzega sobie prawo do poprawienia takich błędów. Jeśli użytkownik zauważy, że Punkty nie zostały przypisane prawidłowo do jego konta lub jest przekonany, że jego konto członkowskie stało się przedmiotem podejrzanej aktywności, powinien się niezwłocznie skontaktować ze społecznością Toluna. Jeśli uda się ustalić, że użytkownik padł ofiarą oszustwa, Punkty zdobyte przez niego zostaną przeniesione na nowe konto członkowskie.

Przenoszenie Punktów

Punkty nie mają wartości pieniężnej i nie mogą zostać przypisane, przeniesione i/lub darowane osobom trzecim. Użytkownik nie ma praw własności ani tytułów prawnych do żadnych Punktów przyznanych mu w ramach Programu.

Czas trwania programu i zmiany w Zasadach

Wszelkie poprawki mogą mieć wpływ na możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów. Jeśli Program zostanie zamknięty lub konto użytkownika zostanie zamknięte przez społeczność Toluna z powodu innego niż naruszenie niniejszych Warunków, użytkownik będzie miał 30 dni od daty zamknięcia na wymianę wszystkich zgromadzonych Punktów. Jeśli w programie Punkty Toluna zostanie wprowadzona modyfikacja, Toluna spróbuje powiadomić o tym użytkownika; jakkolwiek, Toluna nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy użytkownik nie dowie się o wprowadzeniu modyfikacji. Oferowane nagrody oraz progi punktowe wymagane do zdobycia określonych nagród mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie nagrody zależą od dostępności.

Własność intelektualna społeczności Toluna

Niniejsza Witryna jest chroniona prawami własności intelektualnej, których użytkownik zobowiązuje się przestrzegać. Wszystkie prawa nie udzielone wyraźnie użytkownikowi są zastrzeżone przez społeczność Toluna lub jej licencjodawców.

Logo i znaki towarowe "TOLUNA", "TOLUNA.com" są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi społeczności Toluna lub jej partnerów. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, logo oraz nazwy handlowe w Witrynie są własnością społeczności Toluna lub jej poszczególnych właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

"Treści" w niniejszych Warunkach oznaczają (między innymi) wszystkie teksty, projekty, grafikę, obrazy, pliki dźwiękowe, animację, wideo, interfejsy, oprogramowanie, kod oraz wybór i rozmieszczenie tych elementów pojawiające się lub każdorazowo uwzględniane w Witrynie. Wszystkie Treści Witryny podlegają prawom własności intelektualnej, prawom umownym lub innej ochronie. Prawa własności intelektualnej są własnością społeczności Toluna lub jej licencjodawców. Żadne Treści nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, wznawiane, wczytywane, zamieszczane lub transmitowane w żaden inny sposób niż zgodnie z wyraźnymi zapisami niniejszych Warunków lub bez uprzedniej zgody ze strony społeczności Toluna wydanej drogą nieelektroniczną. Modyfikacja lub wykorzystanie materiałów w innym celu może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej. Żaden tytuł do kopii lub praw własności intelektualnej nie został przeniesiony na użytkowników – wszystkie tytuły i prawa pozostają własnością społeczności Toluna. Niniejsza Witryna jest © TOLUNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Korzystając z programu Punkty Toluna, użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że Toluna nie jest bankiem lub innym rodzajem instytucji finansowej oraz że "Punkty" przyznane na jego konto nie są depozytem gotówkowym, nie generują odsetek i są tylko zapisami na koncie, które upoważniają użytkownika do przyznanych Punktów, jeśli zostaną one wymienione zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się również, że może wymieniać sumy dostępne na swoim koncie jedynie w sposób zgodny z procedurami opisanymi w niniejszych warunkach korzystania z Witryny, które Toluna może okresowo modyfikować. Toluna nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, tj. wydawców kart podarunkowych, bonów lub innych nagród, na które można wymienić Punkty.

Użytkownik wyraźnie potwierdza, że korzystanie przez niego z Witryny oraz z programu Punkty Toluna odbywa się na jego własne ryzyko. Użytkownik akceptuje, że niniejsza Witryna, wszystkie informacje na tej Witrynie, usługi oferowane przez nią oraz jej funkcje, a także program Punkty Toluna są dostarczane przez społeczność Toluna lub jej partnerów korporacyjnych lub podmioty powiązane, następców prawnych lub cesjonariuszy, dostawców lub agentów, "W STANIE, W JAKIM SĄ" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI." Toluna nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Dodatkowo, Toluna nie oświadcza ani nie gwarantuje, że informacje dostępne w Witrynie są prawidłowe, kompletne lub aktualne. Użytkownik niniejszym zwalnia społeczność Toluna i podmioty z nią powiązane oraz zewnętrznych dostawców z odpowiedzialności w odniesieniu do wymiany i użytkowania jakichkolwiek nagród, w tym nagród, które po ich otrzymaniu zostały zgubione, ukradzione lub zniszczone.

TOLUNA ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZYSTKICH GWARANCJI, WARUNKÓW I OBOWIĄZKÓW, WYRAŹNYCH I DOMNIEMANYCH ORAZ RĘKOJMI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI, OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW: (a) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKU, WYNIKÓW ORAZ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRYWATNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, ORAZ (b) WYNIKAJĄCYCH Z HANDLU, DZIAŁALNOŚCI LUB REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ, JEŚLI TAKIE OBOWIAZKI ISTNIEJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI OBOWIĄZKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, SOLIDNOŚCI, WOLNOŚCI OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH I BRAKU ZANIEDBANIA. PONADTO TOLUNA NIE UDZIELA GWARANCJI WŁASNOŚCI ANI GWARANCJI Z TYTUŁU ZAKŁÓCENIA KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK ASPEKTU CAŁEJ WITRYNY LUB Z TYTUŁU NARUSZENIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE, UŻYTKOWNIK UZNAJE, ŻE ANI TOLUNA, ANI ŻADEN Z JEJ PARTNERÓW LUB AGENTÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA I/LUB INNYCH OSÓB ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE, NASTĘPCZE LUB PODOBNE SZKODY OGÓLNE, ANI ZA ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI, STRATY LUB UTRATY PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, ZANIECHANIA OBOWIĄZKÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI OBOWIĄZKU DZIAŁANIA W DOBREJ WIERZE, SOLIDNOŚCI LUB BRAKU ZANIEDBANIA), ANI TEŻ ZA JAKIEKOLWIEK PODOBNE SZKODY Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU WYNIKŁE Z LUB ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM LUB INNYM ASPEKTEM CAŁOŚCI POROZUMIENIA LUB NINIEJSZEJ WITRYNY, NAWET JEŚLI TOLUNA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NAWET W RAZIE POPŁENIENIA PRZEWINIENIA, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), PONIESIENIA CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WAD PRODUKTU LUB WPROWADZENIA W BŁĄD.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI TOLUNA, JEJ SPÓŁEK MACIERZYSTYCH LUB PARTNERÓW, NASTĘPCÓW PRAWNYCH LUB CESJONARIUSZY, DOSTAWCÓW LUB AGENTÓW W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKRACZA AKTUALNEJ WARTOŚCI DETALICZNEJ NAGRODY, KTÓREJ DOTYCZY SPRAWA, LUB JEŚLI SPÓR ODNOSI SIĘ OGÓLNIE DO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PROGRAMU, DO REALNEJ DETALICZNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ NAGRÓD, NA KTÓRE MOŻNA ZAMIENIĆ NIEWYKORZYSTANE, WAŻNE, NIEANULOWANE PUNKTY.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić społeczność Toluna, jej spółki macierzyste i firmy powiązane, wraz z ich urzędnikami, dyrektorami, właścicielami, pracownikami i agentami z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, szkód, pozwów, kar, obciążeń i kosztów (łącznie z opłatami adwokackimi, kosztami zatrudnienia świadków posiadających specjalną wiedzę oraz kosztami zatrudnienia wewnętrznego radcy prawnego), (łącznie "Roszczenia"), powstałych na skutek lub w związku z korzystaniem z niniejszej Witryny oraz wszelkich treści, które użytkownik umieści w Witrynie, łącznie z Roszczeniami wystosowanymi przez osoby trzecie. Użytkownik uznaje, że Toluna ma nieograniczone prawo do odpierania Roszczeń i do zaspokajania Roszczeń bez uprzedniego zezwolenia użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się udzielić społeczności Toluna pełnego wsparcia w zakresie odpierania wszelkich Roszczeń.

Anulowanie konta użytkownika

Użytkownik może anulować konto w dowolnym momencie, kontaktując się ze społecznością Toluna pod adresem contact@toluna.com lub przez opcję "Konto", "Rezygnacja z członkostwa". Konto użytkownika zostanie również anulowane, jeśli wycofa się on z panelu Toluna. Niezwłocznie po anulowaniu konta lub wycofaniu się użytkownika z panelu Toluna, jego konto zostanie zamknięte. Użytkownik rozumie i zgadza się, że zgodnie z tym, co napisano powyżej, po zamknięciu konta Toluna ustanie jego prawo dostępu do programu Punkty Toluna i wszystkie przyznane mu Punkty, niezależnie od tego, w jaki sposób i kiedy zostały zgromadzone, zostaną skonfiskowane. Toluna może zamknąć konto użytkownika w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu.

Odpowiedzialność podatkowa

Zgodnie z lokalnymi przepisami użytkownik może być zobowiązany do odprowadzania podatków od otrzymanych nagród. Użytkownik potwierdza, że Toluna może dostarczać informacje urzędom skarbowym lub potrącać podatki na wniosek tych urzędów lub wedle własnego uznania. Użytkownik potwierdza i zobowiązuje się dostarczyć społeczności Toluna wszelkie dodatkowe dane osobowe, które mogą być potrzebne społeczności Toluna do wypełnienia zobowiązań w zakresie sporządzania sprawozdań i potrącania podatków. Jeśli użytkownik nie dostarczy takich informacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania prośby od społeczności Toluna wysłanej drogą mailową na adres podany przez użytkownika przy rejestracji, Toluna może skonfiskować wszystkie zdobyte przez niego Punkty lub nagrody.

Linki

Toluna może dla wygody użytkownika udostępniać linki do stron internetowych firm zewnętrznych, a ich udostępnianie nie jest równoznaczne z rekomendacją społeczności Toluna przez te strony lub odwrotnie. Użytkownik potwierdza, że Toluna nie jest odpowiedzialna za analizę i ocenę treści lub dokładności informacji i nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe firm zewnętrznych lub za jakiekolwiek materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z materiałów firm zewnętrznych w sposób, który mógłby stanowić naruszenie lub pogwałcenie praw innych stron oraz potwierdza, że Toluna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez niego z tych materiałów.

Powiadomienia

Powiadomienia dla użytkownika: Toluna może przekazać użytkownikowi wszystkie powiadomienia, do przekazania których jest zobowiązana, umieszczając je w niniejszej Witrynie. Użytkownik zgadza się również, aby Toluna wysyłała mu powiadomienia drogą mailową według własnego uznania, w tym, wezwania do sądu lub powiadomienia o innych postępowaniach prawnych (jeśli dotyczy). Toluna może wysłać powiadomienie na dowolny adres mailowy lub inny adres podany przy rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji swojego adresu mailowego oraz do sprawdzania powiadomień umieszczanych w Witrynie.

Powiadomienia dla społeczności Toluna: Toluna otrzymuje wiele e-maili, a nie wszyscy nasi pracownicy są szkoleni do prowadzenia każdego rodzaju komunikacji, w związku z tym użytkownik zobowiązuje się wysyłać powiadomienia na adres Toluna SAS, 1bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, Francja do wiadomości zespołu ds. obsługi panelu. Jeśli prawo wymaga od nas zaakceptowania powiadomienia e-mail niezależnie od powyższego, użytkownik powinien zadzwonić pod numer +33(0)140897100 celem uzyskania adresu, pod który może wysyłać takie powiadomienie.

Całość porozumienia: Różne

Niniejsze Warunki, w tym elementy dołączone do nich (np. Polityka prywatności), jak również wszelkie dodatkowe zasady lub warunki zawarte w Witrynie w odniesieniu do konkretnych działań, oraz oświadczenia zamieszczone przez nas i treści zamieszczone przez użytkownika w Witrynie (łącznie "Całość porozumienia"), stanowią przedmiot umowy między nami i żadna ze stron nie będzie się opierać na oświadczeniach innych niż oświadczenia złożone wyraźnie przez drugą stronę w Całości porozumienia. Jeśli właściwy sąd uzna, że którykolwiek zapis Całości porozumienia jest nieprawomocny, pozostałe zapisy pozostaną w mocy pod warunkiem, że dokonano pełnego przypisania wagi ryzyka opisanego w niniejszych Warunkach. Zaniechanie z naszej strony działań w odniesieniu do naruszenia popełnionego przez użytkownika nie uchyla naszego prawa do podjęcia działań w odniesieniu do podobnych naruszeń, a terminy uwzględnione w Całości porozumienia mają charakter ostateczny.

Powiadomienie agenta ds. praw autorskich

Toluna szanuje prawa własności intelektualnej innych stron i tego samego oczekuje od użytkownika. Każda osoba, która jest przekonana, że jej dzieło zostało odtworzone w niniejszej Witrynie w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego, może o tym powiadomić Agenta ds. praw autorskich niniejszej Witryny, przy czym powiadomienie powinno zawierać następujące elementy:

 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela prawa autorskiego;
 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone;
 • Identyfikacja materiału, który jest rzekomym naruszeniem oraz udostępnienie wystarczających informacji, które umożliwią zlokalizowanie materiału;
 • Adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail, pod którym można się skontaktować ze stroną skarżącą;
 • Oświadczenie, że strona skarżąca jest przekonana, iż wykorzystanie materiału w sposób, o którym mowa w powiadomieniu nie było dozwolone przez właściciela prawa autorskiego, jego agenta lub prawo;
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawidłowe oraz, pod odpowiedzialnością karną, że strona skarżąca została upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Roszczenia i powiadomienia dotyczące naruszenia praw autorskich (lecz żadne inne powiadomienia) powinny zostać wysłane na ręce Radcy prawnego w następujący sposób:

 • drogą pocztową: Toluna USA, Inc., 21 River Road, Wilton CT 06897, do rąk Radcy prawnego
 • drogą telefoniczną: 203 834 8585
 • faksem: 203 834 8686
 • drogą mailową: legalNA@TOLUNA.com

Dodatkowe informacje

Jeśli masz uwagi, możesz skontaktować się z Toluna SAS, 1 bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, France.

Zasady loterii miesięcznej

Limity i kwalifikowalność:

W konkursie mogą wziąć udział rezydenci: Irlandii, Hiszpanii, Finlandii, Belgii, Francji, Holandii, Włoch, Austrii, Niemiec, Grecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Polski, Australii, Argentyny, Meksyku, Peru, Chile, Japonii, Szwecji, Czech, Danii, Chin, Norwegii, Brazylii, Singapuru, Szwajcarii, Hong Kongu, Indii, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Południowej Afryki, Turcji, Malezji, Indonezji, Tajlandii, Filipin, Kolumbii, Tajwanu, Pakistanu, Węgier, Arabii Saudyjskiej, Maroka. Konkurs jest preznaczony dla osób powyżej 13 roku życia lub na specjalne zaproszenie. Aby wziąć udział w konkursie, należy dokończyć proces rejestracji, zakończyć ankietę lub wypełnić ją do określonego momentu, w zależności od wymagań kwalifikacyjnych ankiety, lub wypełnić kwestionariusz osobowy (ankieta osobowa), lub badanie przesiewcze, lub wymienić wymaganą liczbę punktów Toluna, lub listownie zgodnie z poniższym opisem. Musisz potwierdzić wymagane informacje kontaktowe, gdy zostaniesz poproszony (po zakończeniu lub przerwaniu badania), aby zakwalifikować się do loterii. Na jedno gospodarstwo domowe przypada jeden zwycięzca. W przypadku, gdy zwycięzca jest w wieku poniżej osiemnastu lat (18), nagroda zostanie przyznana na nazwisko rodzica zwycięzcy lub opiekuna prawnego. Zakończenie i kwalifikowalność są ustalane wyłącznie przez Toluna. Pracownicy Toluna, członkowie rodzin pracowników, dostawcy Toluna, klienci, dystrybutorzy i / lub agencje sprzedażowe, filie lub spółki zależne, promocja i agencje reklamowe nie są kwalifikowalni i nie mogą wybrać. Nie ma potrzeby zakupu losów, będzie on unieważniony. Gdyż uczestnictwo ww. podmiotów jest zabronione. 

Zwycięzcy i Nagrody:

Zwycięzcy będą wybrani losowo spośród wszystkich, ważnych zgłoszeń. Losowanie odbywa się raz w miesiącu.

Nagrody w loterii nie mogą przekroczyć ogólnej kwoty ustalonej dla każdego kraju (20 zwycięzców ogółem), patrz tabela poniżej. Z powodów organizacyjnych, niektóre nagrody zostaną dostarczone w formie voucherów, realizowalnych w danym kraju. Wszystkie obowiązkowe podatki związane z nagrodami ciążą na laureacie. Przekazywanie i wymiana nagród jest zabroniona.

 
Kraj Całkowita wartość nagrody Waluta Nagroda główna 1-sza nagroda 2-ga nagroda 3-cia nagroda 5, 6, 7 Nagroda Nagrody od 8-mej do 19-tej
Strefa Euro 5 000 EUR 2 000 1 000 500 150 100 75
Wielka Brytania 5 000 GBP 2 000 1 000 500 150 100 75
Rosja 50 000 RUB 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Polska 8 000 PLN 3 200 1 600 800 240 160 120
Australia 5 000 AUD 2 000 1 000 500 150 100 75
Argentyna 15 000 ARS 6 000 3 000 1500 450 300 225
Meksyk 50 000 MXN 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Peru 15 000 PEN 6 000 3 000 1500 450 300 225
Czile 4 000 000 CLP 1 600 000 800 000 400000 120000 80000 60000
Japonia 500 000 JPY 200 000 100 000 50000 15000 10000 7500
Szwecja 50 000 SEK 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Republika Czeska 40 000 CZK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Dania 40 000 DKK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Chiny 10 000 CNY 4 000 2 000 1000 300 200 150
Norwegia 40 000 NOK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Brazylia 5 000 BRL 2 000 1 000 500 150 100 75
Singapur 5 000 SGD 2 000 1 000 500 150 100 75
Szwajcaria 8 000 CHF 3 200 1 600 800 240 160 120
Hong Kong 50 000 HKD 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Indie 250 000 INR 100 000 50 000 25000 7500 5000 3750
Południowa Korea 7 000 000 KRW 2 800 000 1 400 000 700 000 210000 140000 105000
Nowa Zelandia 10 000 NZD 4 000 2 000 1000 300 200 150
Republika Południowej Afryki 50 000 ZAR 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Turcja 10 000 TRY 4 000 2 000 1000 300 200 150
Malezja 20 000 MYR 8 000 4 000 2000 600 400 300
Tajlandia 200 000 THB 80 000 40 000 20000 6000 4000 3000
Indonezja 60 000 000 IDR 20 000 000 10 000 000 6 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000
Filipiny 250 000 PHP 100 000 50 000 25 000 7500 5000 3750
Kolumbia 15 000 000 COP 7 000 000 3 000 000 1 000 000 500 000 400 000 150 000
Tajwan 200 000 TWD 80 000 40 000 20 000 6 000 4 000 3 000
Pakistan 500 000 PKR 200 000 110 000 60 000 20 000 10 000 5 000
Węgry 1 500 000 HUF 600 000 300 000 170 000 50 000 30 000 20 000
Arabia Saudyjska 20 000 SAR 8 000 4 000 2 000 600 400 300
Maroko 50 000 MAD 20 000 10 000 5 500 2 000 1 500 500Aby otrzymać listę zwycięzców, należy wysłać zaadresowaną kopertę zwrotną pod adres:
Sponsor:
Toluna SAS
1 bis rue Collange
92593 Levallois-Perret Cedex
Francja

Prawdopodobieństwo wygranej:
Prawdopodobieństwo wygranej zależy od liczby zgłoszeń kwalifikujących się do udziału w loterii.

Powiadomienie i Warunki:

Wszyscy zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w ciągu 6 do 8 tygodni po zakończeniu losowania i powinni otrzymać swoje czeki w ciągu czterech do sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia. Zdobywca nagrody może zostać poproszony o wypełnienie i odesłanie pisemnego oświadczenia, w którym potwierdza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i zwalnia społeczność Toluna od odpowiedzialności (jeśli Toluna uzna to za stosowne). Zostanie to wyraźnie określone w powiadomieniu wysłanym drogą mailową. Toluna musi otrzymać tę dokumentację w ciągu trzech tygodni od daty wstępnego powiadomienia (drogą mailową). W przeciwnym razie wygrana przepadnie i drogą losowania zostanie wybrany alternatywny zdobywca nagrody.

W sytuacji, gdy Toluna będzie potrzebowała dodatkowych informacji kontaktowych lub dokumentacji, zwycięzca zostanie o tym powiadomiony drogą mailową, a w niektórych przypadkach drogą telefoniczną (w razie potrzeby). Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż trzy dni po jego wybraniu. O ile nie zostało określone inaczej, zwycięzca musi potwierdzić i/ lub poprawić swoje informacje kontaktowe u przedstawiciela społeczności Toluna tą samą drogą, którą został powiadomiony o wygranej, tj. drogą mailową, a w niektórych przypadkach drogą telefoniczną (w razie potrzeby). Jeśli Toluna będzie wymagała dodatkowych informacji kontaktowych i/ lub dokumentacji, zwycięzca powinien się spodziewać, że otrzyma swoją nagrodę w ciągu czterech do sześciu tygodni po otrzymaniu przez społeczność Toluna tych informacji. Jeśli wszystkie informacje kontaktowe i/ lub dokumenty, których wymaga Toluna nie zostaną otrzymane w ciągu dwóch tygodni roboczych, drogą losowania zostanie wybrany alternatywny zdobywca nagrody.

Zwolnienie od odpowiedzialności:

Toluna, jej partnerzy oraz klienci współpracujący z nią w zakresie opracowywania ankiet nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zagubione, spóźnione lub wysłane na niewłaściwy adres losy lub za szkody, straty lub uszczerbek na zdrowiu wynikający z a) błędów technicznych związanych z działaniem komputerów, serwerów, operatorów, linii telefonicznych lub sieci komórkowych, b) błędów drukowania, c) błędów w administrowaniu loteriami lub przetwarzaniu losów, d) spóźnionych, zagubionych lub niedoręczonych e-maili, lub e) uszczerbku lub szkody na osobie lub szkody materialnej, która może wynikać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, z udziału użytkownika w loterii lub z otrzymania jakiejkolwiek nagrody. Ewentualne podatki oraz dodatkowe opłaty związane z wysyłką, obsługą i dostawą, przekraczające wysokość nagrody, są wyłączną odpowiedzialnością zdobywcy nagrody. Akceptując nagrodę, jej zdobywca rezygnuje z prawa do domagania się, jako kosztu zdobycia wspomnianej nagrody, zwrotu jakiegokolwiek kosztu wymiany lub transportu poniesionego w celu wymiany wspomnianej nagrody oraz wszelkich zobowiązań z tytułu wymiany lub zdobycia wspomnianej nagrody.

Zdobywca nagrody bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wydatki związane z przyjęciem takiej nagrody. O ile obowiązujące przepisy tego nie zabraniają, przyjęcie nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, podobizny oraz danych osobowych w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Jeśli zdobywca nagrody nie wyraża zgody na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska lub podobizny w celach reklamowych lub promocyjnych, musi poinformować o tym społeczność Toluna po otrzymaniu powiadomienia.

Postępowanie:

Toluna zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do dyskwalifikacji każdej osoby, która: a) manipuluje lub próbuje manipulować procesem przetwarzania losów lub przebiegiem loterii lub jakąkolwiek stroną internetową społeczności Toluna, b) naruszy Zasady loterii, c) naruszy warunki usługi, warunki korzystania i/ lub ogólne zasady lub wytyczne dotyczące jakiejkolwiek własności lub usługi społeczności Toluna, lub d) zachowuje się w niesportowy lub destrukcyjny sposób lub irytuje, wykorzystuje, grozi bądź nęka inną osobę.

Loteria nie obowiązuje w miejscach, w których jest zakazana przez prawo i zastosowanie mają wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje lokalne.

Toluna zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia i/ lub modyfikacji loterii, jeśli nadużycie, awarie techniczne lub jakiekolwiek inne czynniki niezależne od społeczności Toluna mogą zaszkodzić uczciwemu przebiegowi loterii. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać niniejszych Zasad loterii i decyzji społeczności Toluna, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem.

 

Zasady dotyczące Gry Gifties Instant Win

Udział w grze Gifties Instant Win ("Gra") jest otwarty tylko dla osób zameldowanych na stałe w Polsce, które skończyły 13 lat. Członkowie społeczności Toluna mogą kupować wirtualne produkty, wydając punkty Toluna. Za każdy zakupiony wirtualny produkt użytkownik otrzymuje szansę wygrania prawdziwego przedmiotu reprezentowanego przez produkt wirtualny. Opcjonalnie użytkownik może wysłać jeden (1) e-mail tutaj ze swoim imieniem i nazwiskiem, nazwą użytkownika, adresem e-mail oraz nagrodą Giftie instant win, w losowaniu której chce wziąć udział, aby otrzymać jeden (1) bezpłatny los uprawniający do udziału w Grze. Jeśli użytkownik gra w Grę, korzystając z opcji gry bezpłatnej, z jego konta nie zostaną potrącone żadne Punkty Toluna. Zdobywcy nagród będą wybierani drogą losową. Wylosowany użytkownik zostanie powiadomiony o wygranej. Punkty Toluna są nieprzechodnie. Uczestnicy, którzy używają Punktów innego użytkownika społeczności Toluna do tego, aby grać, przyznawać, "pożyczać", "sprzedawać" lub wymieniać ich Punkty ze stronami trzecimi, aby te mogły brać udział w grze, zostaną zdyskwalifikowani. Jeśli zwycięzca ma mniej niż osiemnaście (18) lat, prawdziwy przedmiot zostanie wręczony rodzicowi zwycięzcy lub jego opiekunowi prawnemu. Wypełnienie zobowiązań konkursowych oraz kryteria wyboru są ustalane wyłącznie przez społeczność Toluna. Pracownicy społeczności Toluna, członkowie rodzin pracowników społeczności Toluna oraz dostawcy, klienci, dystrybutorzy i/ lub przedstawiciele handlowi społeczności Toluna, partnerzy lub podmioty zależne, agencje promocyjne i reklamowe nie kwalifikują się do udziału w konkursie. Udział w Grze nie wiąże się z koniecznością dokonania zakupu. Jeśli użytkownik jest pierwszym uczestnikiem, który zgłosił się do udziału w Grze w lub po jednym z losowo wybranych terminów, zostanie on potencjalnym zdobywcą wskazanej nagrody. Wybór potencjalnych zdobywców nagrody jest ostateczny i wiążący. Gra nie obowiązuje w miejscach, w których jest prawnie zabroniona. Każda próba podjęta przez użytkownika w celu uzyskania możliwości udziału w większej liczbie rund niż stanowią zasady, np. korzystanie z wielu lub różnych kont, adresów e-mail, tożsamości, rejestracji i nazw użytkownika w witrynie Toluna lub innych metod, unieważnia grę tego użytkownika, co oznacza jego dyskwalifikację z Gry. Wszelkie próby użycia zautomatyzowanych, automatycznych, zaprogramowanych lub podobnych metod lub środków umożliwiających udział w Grze unieważniają wszystkie Gry tego uczestnika. W razie sporu dotyczącego Gry upoważniony właściciel konta, z którego była prowadzona gra zostanie uznany za uczestnika. Potencjalni zdobywcy nagród mogą zostać poproszeni o pokazanie dowodu potwierdzającego, że są upoważnionymi posiadaczami danego konta.

Wybór zdobywcy nagrody:

Zdobywcy każdej z nagród w Grze zostaną wybrani drogą losową w ramach loterii komputerowej. Potencjalni zdobywcy nagrody muszą przestrzegać warunków oficjalnych zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie. Jeśli potencjalny zdobywca nagrody nie przestrzega oficjalnych zasad, zostanie zdyskwalifikowany z Gry, a nagroda zostanie przyznana potencjalnemu alternatywnemu zdobywcy nagrody. Każdy potencjalny zdobywca nagrody (lub rodzic bądź opiekun prawny, jeśli zdobywca nagrody nie jest pełnoletni zgodnie z przepisami kraju, w którym jest zameldowany na stałe) otrzyma powiadomienie na adres e-mail powiązany z jego kontem i może zostać poproszony o podpisanie i odesłanie do społeczności Toluna pisemnego oświadczenia, w którym potwierdza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, zwalnia społeczność Toluna od odpowiedzialności i wyrażą zgodę na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej. Jeśli nie można się skontaktować z potencjalnym zdobywcą nagrody lub jeśli nie podpisze i nie odeśle on Oświadczenia na wyznaczony adres w wymaganym czasie, potencjalny zdobywca nagrody zostanie zdyskwalifikowany. Jeśli potencjalny zdobywca nagrody zostanie zdyskwalifikowany z jakiegokolwiek powodu oraz jeśli czas na to pozwoli, Toluna może wybrać alternatywnego zdobywcę nagrody w drodze losowania spośród wszystkich pozostałych uczestników zakwalifikowanych do udziału. Maksymalnie mogą zostać przeprowadzone 3 alternatywne losowania. Jeśli potencjalni alternatywni zdobywcy nagród zostaną zdyskwalifikowani, nagroda nie zostanie przyznana. O ile obowiązujące przepisy tego nie zabraniają, biorąc udział w Grze uczestnicy (lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletnich uczestników) wyrażają zgodę na to, aby Toluna lub wyznaczeni przedstawiciele społeczności Toluna wykorzystywali ich imię i nazwisko, podobiznę, zdjęcie, głos, dane osobowe oraz miasto i region zamieszkania w celach reklamowych, wizerunkowych i promocyjnych we wszystkich mediach w danej chwili oraz w dowolnym momencie w przyszłości, na terenie całego świata, bez dodatkowego wynagrodzenia, powiadomienia lub zezwolenia.

Nagrody:

Prawdopodobieństwo zdobycia nagrody w Grze zależy od liczby nagród dostępnych w ramach Gry oraz od liczby rund Gry podczas Okresu Gry. Zdobywca nagrody nie może jej zamienić, wymienić ani przekazać komuś innemu. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Toluna zastrzega sobie prawo do zamiany każdej nagrody na inną o takiej samej lub wyższej wartości. Każdy zdobywca nagrody ponosi odpowiedzialność za wszystkie podatki i opłaty związane z jej otrzymaniem i/ lub używaniem.

Ogólne warunki uczestnictwa:

Gra podlega obowiązującym stanowym i lokalnym prawom i przepisom federalnym. Wszystkie materiały wysłane w związku w Grą stają się własnością Toluna i nie podlegają zwrotowi. Jeśli Gra nie będzie mogła zostać uruchomiona zgodnie z planem z jakiegokolwiek powodu, w tym, lecz bez ograniczeń, z powodu regularnie przeprowadzanej konserwacji, infekcji wirusem komputerowym, robaków, manipulowania, nieautoryzowanej ingerencji, oszustwa, awarii technicznych lub z jakichkolwiek innych powodów, które zakłócają lub mają wpływ na administrację, bezpieczeństwo, sprawiedliwy, uczciwy i właściwy przebieg Gry, Toluna zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, wedle własnego uznania, każdej osoby, która ponosi za to odpowiedzialność lub która manipuluje działaniem, bezpieczeństwem lub administracją Gry oraz do anulowania, modyfikacji lub zakończenia Gry. Jeśli Gra została przerwana z jakiegokolwiek powodu, Toluna może, wedle własnego uznania, przeprowadzić losowanie, w którym wezmą udział wszystkie zakwalifikowane zgłoszenia otrzymane od czasu przerwania Gry, przy czym losowanie może dotyczyć jednej lub wszystkich nagród oferowanych w Grze. JEŚLI UŻYTKOWNIK LUB INNA OSOBA PODEJMIE PRÓBĘ CELOWEGO ZNISZCZENIA JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB NARUSZENIA ZGODNEGO Z PRAWEM DZIAŁANIA GRY, MOŻE TO ZOSTAĆ UZNANE ZA ZŁAMANIE PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO I KARNEGO. JEŚLI TAKA PRÓBA ZOSTANIE PODJĘTA, TOLUNA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE OD TAKIEJ OSOBY W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE. Zaniechanie przez społeczność Toluna egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych zasad nie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się dochodzenia praw z tytułu tego postanowienia.

Zwolnienie od/Ograniczenia odpowiedzialności:

O ile obowiązujące przepisy tego nie zakazują, biorąc udział w Grze, uczestnicy zgadzają się zwolnić społeczność Toluna, spółki macierzyste, podmioty zależne, partnerów i partnerów promocyjnych oraz ich odpowiednich agentów i agencje, urzędników, dyrektorów i pracowników ("Zwolnione strony") z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub powództwa powstałych w wyniku udziału w Grze lub otrzymania, używania lub niewłaściwego używania jakiejkolwiek nagrody, w szczególności: (a) nieautoryzowanej ingerencji ludzkiej w Grę, (b) nieprawidłowego działania mającego związek ze sprzętem lub oprogramowaniem, serwerami, łącznością z internetem, linią telefoniczną lub siecią komórkową, (c) nieprawidłowej, chaotycznej lub wadliwej transmisji danych, (d) błędów typograficznych lub błędów w drukowaniu zaistniałych w materiałach związanych z Grą, (e) błędów w administrowaniu Grą lub przetwarzaniu zgłoszeń udziału, (f) opóźnionych, zagubionych, przechwyconych lub niedostarczonych listów lub e-maili, (g) nieupoważnionej interwencji człowieka lub maszyny w działanie Gry, w tym w szczególności, nieautoryzowanego manipulowania, piractwa komputerowego, kradzieży, wirusa, usterki, robaka lub zniszczenia jakiegokolwiek aspektu Gry, lub (h) uszczerbku lub szkody na osobie lub szkody materialnej, która może wyniknąć, pośrednio lub bezpośrednio, w całości lub w części, z udziału użytkownika w Grze lub z otrzymania nagrody. Ponadto każdy użytkownik uznaje, że w przypadku jakiegokolwiek powództwa odpowiedzialność Zwolnionych stron zostanie ograniczona do kosztu udziału w Grze i Zwolnione strony w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialne za opłaty adwokackie. Użytkownik rezygnuje z prawa do dochodzenia odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności do odszkodowań za straty domniemane, szkody następcze, straty pośrednie lub bezpośrednie (nie będące wydatkami bieżącymi) oraz do wszelkich praw do odszkodowań wielokrotnych lub podwyższonych w inny sposób. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zostanie potwierdzone, że zgłoszenie udziału uczestnika zostało błędnie usunięte lub w inny sposób zniszczone bądź uszkodzone, wyłącznym rozwiązaniem jest udział uczestnika w kolejnej edycji Gry, jeśli istnieje taka możliwość. Podczas Gry nie zostanie przyznanych więcej nagród niż to zostało określone, a nagrody będą przyznawane "takie jakie są". W sytuacji, gdy z przyczyn produkcyjnych, technicznych, kwalifikacyjnych, programowych lub z jakichkolwiek innych przyczyn pojawi się więcej nagród niż zostało to określone w Grze, Toluna zastrzega sobie prawo do przyznania tylko określonej liczby nagród drogą losowania uwzględniającego wszystkie prawomocne, nienagrodzone, kwalifikujące się zgłoszenia udziału.

Informacje wysłane przez uczestników zostaną udostępnione społeczności Toluna na jej własny użytek wedle jej własnego uznania i jako takie będą podlegały Polityce prywatności, którą można znaleźć tutaj. Jeśli użytkownik zdobędzie nagrodę w Grze, Toluna może pokazywać jego zdjęcie w celach promocyjnych za pomocą dowolnych środków znanych obecnie lub odkrytych później.

 

Hosting company:
Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA
Telephone: +1 203 834 8585

OK
Anuluj
Pracujemy nad tym...
Kiedy dodasz swoje zdjęcie, strona wygląda lepiej
Dodaj